Bokslutskommuniké 2016, 1 januari – 31 december

2017-02-23   Regulatoriskt pressmeddelande

Oktober – december 2016

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 53,2 MSEK (36,5), en ökning med 45,9 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 3,4 MSEK (0,1)
 • EBITDA för perioden uppgick till 4,8 MSEK (-3,0)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3,7 MSEK (-4,0)
 • Resultatet före skatt för perioden uppgick till 0,4 MSEK (-6,5)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,00 SEK (-0,43)
 • Orderingången för perioden uppgick till 51,8 MSEK (38,4), en ökning med 35,0 % jämfört med samma period föregående år

Januari – december 2016

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 195,3 MSEK (146,6), en ökning med 33,2 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 9,3 MSEK (0,0)
 • EBITDA för perioden uppgick till 18,1 MSEK (4,4)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 14,2 MSEK (0,3)
 • Resultatet före skatt för perioden uppgick till 0,9 MSEK (-10,8)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,01 SEK (-0,73)
 • Orderingången för perioden uppgick till 171,8 MSEK (156,5), en ökning med 9,8 % jämfört med samma period föregående år

Utvalda finansiella data i sammandrag

TSEK 2016          okt-dec 2015         okt-dec 2016            jan-dec, 1 2015          jan-dec 2016 jan-dec Proforma, 2
Nettoomsättning 53 204 36 469 195 288 146 578 252 417
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 3 398 129 9 263 85 13 107
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär % 6,4% 0,4% 4,7% 0,1% 5,2%
EBITDA 4 761 -2 954 18 088 4 401 21 931
EBITDA-marginal % 8,9% -8,1% 9,3% 3,0% 8,7%
Rörelseresultat (EBIT) 3 737 -3 967 14 233 305 17 238
Rörelsemarginal % 7,0% -10,9% 7,3% 0,2% 6,8%
Resultat före skatt (EBT) 392 -6 520 875 -10 785 3 826
Nettomarginal % 0,7% -17,9% 0,4% -7,4% 1,5%
Periodens resultat 351 -6 591 310 -11 098 2 663
Resultat per aktie SEK 0,00 -0,43 0,01 -0,73 0,09

Noter

1 LabRum AB konsolideras från och med den 1 mars 2016 i ADDvise-koncernen.

2 Siffrorna är ej reviderade proformasiffror januari – december med Hettich Labinstrument AB och LabRum AB i ADDvise-koncernen från och med den 1 januari 2016.

Kommentarer till utvecklingen januari – december 2016

Fjärde kvartalet 2016 visade på en fortsatt stabil utveckling med hög tillväxt och förbättrad lönsamhet. 2016 års arbete med omorganisation, besparingsprogram och flera förvärv har skapat en god plattform för ett framgångsrikt 2017.

Försäljning och resultat

Omsättningstillväxten fortsätter och ADDvise försäljning för Q4 slutade på 53,2 MSEK (36,5), vilket innebär en helårsomsättning om 195,3 MSEK (146,6), en ökning med 33,2 procent jämfört med samma period året innan. Resultatet av det kostnadsbesparingsprogram som koncernen påbörjade under fjärde kvartalet 2015 syns nu tydligt i kostnaderna och EBITDA-resultatet i Q4 uppgick till 4,8 MSEK (-3,0 MSEK), vilket är en klar förbättring jämfört med Q4 2015. EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för helåret uppgick till 9,3 MSEK (0,0), vilket tydligt indikerar att koncernen är på väg mot stabil lönsamhet.

Våra bolag har på ett mycket bra sätt navigerat på marknaden under hela året och på bästa sätt hanterat både möjligheter och utmaningar. Samtidigt har vi arbetat in en mer decentraliserad organisation där dotterbolagen har en starkare roll med tydligare ledarskap i varje dotterbolag. Beslutsfattandet har flyttats från affärsområdesnivå till dotterbolagsnivå. Det erbjudande som vi som koncern nu har till marknaden, baserat på egna produkter och produkter från ledande leverantörer, är mycket starkt.

Förvärv

Under året har vi förvärvat LabRum, vårt hittills största förvärv. Strategiskt ger LabRum oss en bättre ställning på marknaden, en bredare produktportfölj och en större samlad kompetens inom laboratorieinredning och laboratorieutrustning. Förvärvet innebär att vi är den största aktören i Sverige, Norge och Finland inom detta segment.

Efter räkenskapsåret har vi genomfört ytterligare ett företagsförvärv; Hettich Labinstrument, som tillför ytterligare cirka 48 MSEK i årsomsättning och sju anställda. Förvärvet är ett mycket bra komplement till koncernens verksamheter och en betydande del av Hettichs försäljning kommer från förbrukningsmaterial inom laboratorier. Hettich blir under våren 2017 en del av affärsområdet Lab.

Vi fortsätter vårt arbete med att attrahera nya förvärvskandidater och har lagt en bra grund för att uppnå vårt långsiktiga mål; att erbjuda en attraktiv modell för ägare till life science-bolag som är i begrepp att avyttra sina bolag.

Framtidsutsikter

Marknadsläget inför 2017 är gott och det satsas offentliga pengar på forskning och sjukvård. Vi ser investeringsvilja hos företagen och på förvärvssidan finns det många intressanta potentiella förvärv. Fortsatt arbete med förbättring av koncernens finansiella ställning möjliggör investeringar i nya förvärv, produktutveckling och framtidsorienterade projekt. Det är så vi skapar kundnytta som sedan i sin tur kan leda till långsiktigt god avkastning för våra aktieägare.

Med stora delar av 2017 framför oss konstaterar vi att med vårt senaste förvärv Hettich har vi 10 rörelsedrivande dotterbolag som tillsammans omsätter över 250 MSEK med en god rörelsemarginal. Jag ser fram emot en fortsatt händelserik utveckling under 2017 och är stolt över medarbetarnas arbetsinsatser som bidrar starkt till att vi kan leverera värde till våra kunder och därmed själva få en god resultatutveckling.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-564 851 86, 0765-25 90 71, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Anna Hasselgren, CFO

Tel 08-479 39 06, 070-385 89 81, e-post: anna.hasselgren@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2022

Regulatoriska

I enlighet med beslut på ADDvise Groups årsstämma 2021 ska bolagets valberedning inför årsstämman 2022 bestå av representanter utsedda av de per 30 juni 2021 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden såsom föredragande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.  …

ADDvise Groups rapportdatum för 2022

Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)                             2022-02-24 Sista dag för aktieägare att inkomma                           2022-03-18   med begäran om att få ett ärende behandlat på Årsstämman Delårsrapport (jan-mars 2022)                                      2022-04-22 Årsstämma                                                                    2022-05-06 Delårsrapport (jan-jun 2022)                                         2022-07-22 Delårsrapport (jan-sep 2022)                                        2022-10-28…

Med anledning av skillnaden i kursrörelser i ADDvise Groups aktier

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget” och ”ADDvise”) noterar positiva kursrörelser i Bolagets aktier. Utöver att ADDvise aktie av serie A medför en röst och aktie av serie B medför en tiondels röst, känner inte Bolaget till någon information rörande Bolaget som förklarar skillnaden mellan kursrörelserna i Bolagets aktie av serie A respektive aktie av serie…

ADDvise uppdaterar långsiktiga finansiella mål

Regulatoriska

ADDvise Group AB höjer det långsiktiga finansiella marginalmålet från 15% EBITDA marginal till 20% EBITDA marginal. ADDvise höjer också det långsiktiga tillväxtmålet från 20% till 25% omsättningstillväxt. Övriga långsiktiga finansiella mål gäller fortsatt. För räkenskapsåret 2022 är målet att ADDvise - innan utgången av 2022 på proformabasis rullande 12 månader - ska nå en omsättning…