Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 5 maj 2023

2023-05-05   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ), org.nr 556363-2115, har hållit årsstämma den 5 maj 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

 

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2022 samt att till stämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 300 839 932,61 kronor överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Staffan Torstensson, Erland Pontusson, Fredrik Celsing, Johanne Louise Brændgaard samt Anna Ljung till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Staffan Torstensson till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Johan Engstam kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till i bolaget övrig icke anställd ledamot, totalt 750 000 kronor. Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till ordförande och med 25 000 kronor till envar ledamot.

Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom bolagsordningens gränser.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.
 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Hanna Myhrman, General Counsel
+46 709 82 92 23
hanna.myhrman@addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.   

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriska

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…