Nulägesrapport om Coronavirusets effekter på ADDvise Group – Regulatorisk information

2020-03-18   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group bedriver sin verksamhet främst i Europa och Nordamerika och är liksom hela världen påverkade av Coronavirusets spridning och utveckling. I och med att ADDvise Group utvecklar och levererar utrustning och materiel till sjukvården och forskningslaboratorier är vi mindre utsatta än många andra branscher. Hittills under det första kvartalet har Coronaviruset medfört en väsentligt högre orderingång för koncernen jämfört med samma kvartal 2019. Det är framförallt inom affärsområdet Sjukvård som en markant ökning av orderingången återfinns. Affärsområdet förser bland annat sjukvården med provtagningsutrustning som används för att testa patienter för COVID-19, vilket har varit en av drivkrafterna bakom den högre orderingången.

Utmaningen för ADDvise Group, specifikt under det första kvartalet, är att omsätta den högre orderingången till intäkter. Skälet till det är störningar i leverantörs- och kundkedjan samt störningar i personalstyrkan till följd av sjukfrånvaro. ADDvise Group bedömer därför att utbrottet av Coronaviruset kommer att ha en negativ finansiell påverkan på koncernen under det första kvartalet 2020.

ADDvise Group följer noga utvecklingen kring smittspridningen och dess effekter för att bedöma hur åtgärder och begränsningar runtom i världen kan komma att påverka koncernens verksamhet och vidtar fortlöpande åtgärder därefter.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2020 kl. 16.10 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.           

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriska

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…