ADDvise genomför riktad nyemission och utökar utestående obligationslån för att finansiera förvärv

2017-09-01   Regulatoriskt pressmeddelande
  • Teckningskursen uppgår till 1,70 SEK per B-aktie baserat på ett volymviktat genomsnitt under perioden 16 augusti 2017 – 29 augusti 2017 med en rabatt om 7,5 procent.
  • ADDvise tillförs sammanlagt cirka 7,9 MSEK.
  • Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade emissionen är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera värdeskapande förvärv samt att bredda ägarbasen. 
  • För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om cirka 10,7 procent av kapitalet och cirka 4,1 procent av rösterna i Bolaget.
  • Genom emissionen ökar antalet utestående B-aktier från 30 805 200 till 35 422 849 stycken.
  • Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 38 424 639 aktier till totalt 43 042 288 aktier, fördelat på 7 619 439 A-aktier och 35 422 849 B-aktier.
  • Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 461 764,90 SEK, från 3 842 463,90 till 4 304 228,80 SEK och ökar antalet röster från 10 699 959 till 11 161 723 röster.

Den riktade emissionen tecknas enligt följande:

Investerare Antal aktier Belopp, MSEK
Mangold Fondkommission AB 2 287 059 3,9
Purpose AB 1 470 589 2,5
Wilhelm Christerson 360 000 0,6
Modelio Equity AB (publ) 294 118 0,5
Anders Wihlborn 205 883 0,4
Totalt 4 617 649 7,9

Bolaget har även utökat sitt utestående obligationslån (ISIN: SE0006245460) med 9,1 MSEK. De nya obligationerna emitteras till 100 procent av det nominella värdet. Efter emissionen kommer det totala utestående beloppet av ADDvises obligationslån att uppgå till 87 MSEK

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med emissionen och utökandet av obligationslånet. 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2017 kl. 10.30 CET.

Om ADDvise:

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se

Senaste pressmeddelanden

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2022

Regulatoriska

I enlighet med beslut på ADDvise Groups årsstämma 2021 ska bolagets valberedning inför årsstämman 2022 bestå av representanter utsedda av de per 30 juni 2021 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden såsom föredragande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.  …

ADDvise Groups rapportdatum för 2022

Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)                             2022-02-24 Sista dag för aktieägare att inkomma                           2022-03-18   med begäran om att få ett ärende behandlat på Årsstämman Delårsrapport (jan-mars 2022)                                      2022-04-22 Årsstämma                                                                    2022-05-06 Delårsrapport (jan-jun 2022)                                         2022-07-22 Delårsrapport (jan-sep 2022)                                        2022-10-28…

Med anledning av skillnaden i kursrörelser i ADDvise Groups aktier

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget” och ”ADDvise”) noterar positiva kursrörelser i Bolagets aktier. Utöver att ADDvise aktie av serie A medför en röst och aktie av serie B medför en tiondels röst, känner inte Bolaget till någon information rörande Bolaget som förklarar skillnaden mellan kursrörelserna i Bolagets aktie av serie A respektive aktie av serie…

ADDvise uppdaterar långsiktiga finansiella mål

Regulatoriska

ADDvise Group AB höjer det långsiktiga finansiella marginalmålet från 15% EBITDA marginal till 20% EBITDA marginal. ADDvise höjer också det långsiktiga tillväxtmålet från 20% till 25% omsättningstillväxt. Övriga långsiktiga finansiella mål gäller fortsatt. För räkenskapsåret 2022 är målet att ADDvise - innan utgången av 2022 på proformabasis rullande 12 månader - ska nå en omsättning…