ADDvise Groups intäkter och resultat för fjärde kvartalet 2018 bättre än väntat - Regulatoriskt meddelande

2019-01-25   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har sammanställt preliminära siffror för Q4 2018 och konstaterar att intäkter och resultat dels är bättre än väntat dels är en kraftig förbättring jämfört med Q4 2017.

Intäkterna under Q4 2018 bedöms uppgå till 73 MSEK jämfört med 62 MSEK under fjärde kvartalet 2017. En ökning med mer än 17 %. Resultat före skatt (EBT) bedöms i Q4 2018 uppgå till 1,4 MSEK jämfört med -7,4 MSEK under Q4 2017.

-        Det kraftigt förbättrade resultatet beror dels på att vi nått en kritisk affärsvolym för uthållig lönsamhet dels på att genomförda effektiviseringsprogram och synergier från förvärv fått effekt, säger Rikard Akhtarzand i en kommentar till det preliminära Q4 2018 utfallet

Intäkterna för helåret 2018 uppgick till 268 MSEK jämfört med 240 MSEK för 2017, en ökning med mer än 11 %. Resultat före skatt (EBT) för helåret bedöms uppgå till -2,7 MSEK för 2018. 2017 uppgick resultat före skatt till -10,6 MSEK.

Siffrorna är preliminära och bokslutskommunikén för 2018 offentliggörs 21 februari 2019.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari 2019 kl. 13:15 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.                 

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriska

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…