KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADDVISE GROUP AB (PUBL)

2016-01-11   Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

 1. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är torsdagen den 28 januari 2016. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 28 januari 2016. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
 2. dels anmäla deltagandet till Bolaget senast torsdagen den 28 januari 2016. Anmälan om deltagande i stämman görs per telefon, 08-564 851 80, via e-post till johanna.nielsen@addvisegroup.se alternativt via brev till ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

 

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av justeringsperson.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Val av styrelse.
 8. Beslut om styrelsearvode till valda styrelseledamöter.
 9. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att stämman väljer Staffan Torstensson till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stycken ledamöter utan suppleanter och att Meg Tivéus samt Fredrik Celsing ska väljas som nya ordinarie styrelseledamöter. Övriga styrelseledamöter är Staffan Torstensson, Rikard Akhtarzand och Kenneth Lindqvist.

Punkt 8: Beslut om styrelsearvode till valda styrelseledamöter

I enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman 2015 föreslås att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 75 000 kronor till var och en av de nyvalda ledamöterna. Noteras att det totala styrelsearvodet ökar med 150 000 kronor då styrelsen utökas med två ledamöter.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till totalt 15 238 878 aktier fördelat på 7 619 439 A-aktier medförande 7 619 439 röster och 7 619 439 B-aktier medförande 761 943 röster. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 8 381 382  röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.addvisegroup.se, senast två (2) veckor före extra bolagsstämman och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin e-post- eller postadress. Valberedningens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast två (2) veckor före stämman och sänds även de till de aktieägare som så begär och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Stockholm i januari 2016

ADDvise Group AB (publ)

Styrelsen

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc. erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska