Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 3 maj 2024

2024-05-03   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, har hållit årsstämma den 3 maj 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om omval av Staffan Torstensson, Fredrik Celsing, Johanne Brændgaard och Anna Ljung som styrelseledamöter, nyval av Thomas Eklund och Rikard Akhtarzand som styrelseledamöter, omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, antagandet av nya ersättningsriktlinjer och en ny bolagsordning samt beslut om ett emissionsbemyndigande för styrelsen.

 

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att inte lämna någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2023 och till förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Staffan Torstensson, Fredrik Celsing, Johanne Brændgaard samt Anna Ljung som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Thomas Eklund som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades även om val av Rikard Akhtarzand som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, enligt förslag från GoMobile nu AB och Tuida Holding AB.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Staffan Torstensson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Johan Engstam kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 750 000 kronor till styrelsens ordförande (ökning med 500 000 kronor jämfört med föregående år) och med 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot (ökning med 75 000 kronor jämfört med föregående år). Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till ordförande (ökning med 25 000 kronor jämfört med föregående år) och med 50 000 kronor till övriga ledamöter (ökning med 25 000 kronor jämfört med föregående år).

Det noterades att styrelsen avser att under 2024 utse ett ersättningsutskott. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till ordförande och med 50 000 kronor till envar ledamot.

Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade vidare att inget arvode ska utgå till ledamöter i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De huvudsakliga förändringarna avser språkliga och materiella preciseringar samt anpassningar till bolagets bolagsstyrning och planerade införande av ett ersättningsutskott under 2024.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning där § 7 ska ändras så att suppleanter inte längre tillåts, samt införande av en ny § 9 som möjliggör för styrelsen att besluta om att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom bolagsordningens gränser.

Bemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får besluta om emissioner som innebär att sammanlagda antalet aktier som emitteras, tillkommer genom konvertering av konvertibler eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner överstiger 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor utifrån rådande marknadsförhållanden.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Hanna Myhrman, General Counsel
+46 709 82 92 23
hanna.myhrman@addvisegroup.se

Om ADDvise

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.