Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 27 april 2017

2017-04-27   Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat, totalt 45 702 998 kr, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Till styrelseledamöter omvaldes Staffan Torstensson (ordförande), Rikard Akhtarzand, Meg Tivéus samt Fredrik Celsing.  

Till revisor valdes PwC Sverige med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att arvode till styrelsens ledamöter skulle utgå med 165 000 kr till styrelsens ordförande samt med 90 000 kr till i bolaget icke anställd ledamot, att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning samt att inget arvode skulle utgå till Valberedningens ledamöter.

Det beslutades att godkänna samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes av årsstämman 2016. Det beslutades att godkänna väsentligen samma procedur för utseende av Valberedningens ledamöter som tillämpats i Bolaget det senaste året.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se

Senaste pressmeddelanden

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2022

Regulatoriska

I enlighet med beslut på ADDvise Groups årsstämma 2021 ska bolagets valberedning inför årsstämman 2022 bestå av representanter utsedda av de per 30 juni 2021 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden såsom föredragande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.  …

ADDvise Groups rapportdatum för 2022

Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)                             2022-02-24 Sista dag för aktieägare att inkomma                           2022-03-18   med begäran om att få ett ärende behandlat på Årsstämman Delårsrapport (jan-mars 2022)                                      2022-04-22 Årsstämma                                                                    2022-05-06 Delårsrapport (jan-jun 2022)                                         2022-07-22 Delårsrapport (jan-sep 2022)                                        2022-10-28…

Med anledning av skillnaden i kursrörelser i ADDvise Groups aktier

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget” och ”ADDvise”) noterar positiva kursrörelser i Bolagets aktier. Utöver att ADDvise aktie av serie A medför en röst och aktie av serie B medför en tiondels röst, känner inte Bolaget till någon information rörande Bolaget som förklarar skillnaden mellan kursrörelserna i Bolagets aktie av serie A respektive aktie av serie…

ADDvise uppdaterar långsiktiga finansiella mål

Regulatoriska

ADDvise Group AB höjer det långsiktiga finansiella marginalmålet från 15% EBITDA marginal till 20% EBITDA marginal. ADDvise höjer också det långsiktiga tillväxtmålet från 20% till 25% omsättningstillväxt. Övriga långsiktiga finansiella mål gäller fortsatt. För räkenskapsåret 2022 är målet att ADDvise - innan utgången av 2022 på proformabasis rullande 12 månader - ska nå en omsättning…