Delårsrapport 2021, 1 januari - 31 mars

2021-04-23   Regulatoriskt pressmeddelande

Januari - mars 2021

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 87,7 MSEK (83,7)

EBITDA för perioden uppgick till 8,9 MSEK (5,4)

EBITA för perioden uppgick till 6,9 MSEK (3,4)

Periodens resultat uppgick till 2,5 MSEK (-2,5)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,02 SEK (-0,02)

Orderingången för perioden uppgick till 91,7 MSEK (137,3)

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1,3 MSEK (8,7)

Kommentar från koncernchefen

Med en stark avslutning på 2020 i ryggen har 2021 inletts med solid organisk tillväxt.

Första kvartalet 2021 präglades av organisk tillväxt och kraftiga marginalförbättringar. Det är drivet av en fortsatt positiv utveckling inom våra kärnområden patientpositionering, röntgen, akutsjukvårdsprodukter och utrustning till forskningslaboratorier. Nettoomsättningen uppgick till 87,7 MSEK, vilket var en solid organisk ökning om 4,8 procent jämfört med första kvartalet 2020, då nettoomsättningen uppgick till 83,7 MSEK. EBITDA-marginalen för första kvartalet uppgick till 10,1 procent, en betydande förbättring jämfört med 6,4 procent under första kvartalet 2020. Försäljningstillväxten i kombination med fortsatta kostnadseffektiviseringar har förbättrat verksamhetens lönsamhet, vilket ger oss en plattform för ett starkt 2021. På rullande 12 månader närmar vi oss 50 MSEK i EBITDA med en EBITDA-marginal om 13,7 procent.

Orderingången under kvartalet var stark och uppgick till 91,7 MSEK (137,3). Jämförelsetalet från första kvartalet 2020 innehöll en engångsorder på 50 MSEK att levereras över 2020, 2021 och 2022. Rensat för den ordern ökade den underliggande orderingången med ca 5 procent.

Det tillskott av eget kapital som genererades från teckningsoptionsprogrammet under kvartalet gav 27,8 MSEK före transaktionskostnader. Innehavare av teckningsoptioner av serie 2019/2021 utnyttjade 42 787 137 teckningsoptioner, motsvarande 99,41 procent av antalet utestående teckningsoptioner. Detta i kombination med en fortsatt stark underliggande lönsamhet gjorde att vi under årets första kvartal nådde vårt långsiktiga finansiella mål om en nettoskuld i förhållande till EBITDA på maximalt 3,0 gånger. I slutet av första kvartalet uppgick nettoskulden i förhållande till EBITDA till 2,6 − en stark prestation.

Affärsområdet Lab

Nettoomsättningen inom affärsområdet Lab uppgick till 37,9 MSEK, en ökning med 20,7 procent jämfört med första kvartalet 2020 då den uppgick till 31,4 MSEK. Vi ser positiva tecken på att våra laboratoriekunder rör sig bort från förbrukningsvaror med låg marginal mot laboratorieutrustning och -inredning med bättre marginaler.

EBITDA för affärsområdet Lab uppgick till 4,6 MSEK, en ökning jämfört med första kvartalet 2020 då den uppgick till 0,8 MSEK. EBITDA-marginalen i kvartalet nådde 12,1 procent vilket är den starkaste marginalen i segmentet hittills.

Affärsområdet Sjukvård

Nettoomsättningen inom affärsområdet Sjukvård uppgick till 49,8 MSEK, en minskning med 4,7 procent jämfört med första kvartalet 2020 då den uppgick till 52,3 MSEK. Effekter från covid-19-pandemin dröjde sig kvar inom några av våra verksamheter inom affärsområdet Sjukvård under första delen av första kvartalet 2021. Mot slutet av kvartalet började vi se en ökning av försäljningen.

De kortsiktiga ekonomiska utsikterna i Nordamerika har dämpats något avseende det första halvåret 2021, och planerade ingrepp inom sjukvården har fortsatt att skjutas upp. Vår kärnverksamhet i USA har trots detta kunnat dra nytta av insikter vunna under 2020, och har i viss utsträckning lyckats över förväntan trots de allmänt svåra marknadsförhållandena. Framförallt har vi sett en ökning av försäljningen till läkarmottagningar och privata kliniker vilket vägt upp för ett visst tapp från sjukhusen som fortfarande har ett stort fokus på covid-19.

EBITDA för affärsområdet Sjukvård uppgick till 4,6 MSEK, en ökning jämfört med första kvartalet 2020 då det var 4,0 MSEK. I jämförbara enheter minskade kostnadsmassan med 13 procent jämfört med samma period 2020. Fokus på att minska kostnadsmassan fortsatte under kvartalet.

Förvärv

Vi fortsätter att arbeta proaktivt mot att utöka vår produktportfölj med nya och intressanta förvärv inom båda våra affärsområden. Den 16 februari 2021 förvärvade vi MRC Systems, som kommer att konsolideras under andra kvartalet 2021. MRC är specialister på renrum och klimatrum för sjukhus och läkemedelsindustrin. Med MRC i ADDvise-koncernen kan vi skapa utmärkta affärsmöjligheter inom affärsområdet Lab, och vi är säkra på att vi kommer att fylla klyftan mellan vår organiska tillväxt och vårt finansiella mål om 20 procent tillväxt under de kommande åren.

Framtida utveckling

Vår bedömning är att efterfrågan inom vårt produktsegment kommer att förbli hög, trots den pågående pandemin, och vår mångsidiga produktportfölj kommer att gynna oss under 2021.

ADDvise långsiktiga omsättningstillväxt drivs främst av en växande och åldrande befolkning, ökad förekomst av kroniska sjukdomar och större investeringar i hälso- och sjukvård samt forskning och utveckling. Den globala befolkningen förväntas växa med två miljarder under de kommande 30 åren. År 2050 kan så många som var sjätte person vara över 65 år.

Vi är mycket stolta över att vår balanserade produktportfölj fortsätter att leverera. Vi tvivlar inte på att vi kommer att se en markant ökning av viljan att investera i medicinteknisk utrustning globalt på medellång till lång sikt. Vårt tydliga mål är att nå en miljard SEK i nettoomsättning med ett EBITDA på 150 MSEK inom 4 till 5 år, i linje med våra långsiktiga finansiella mål.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Aaron Wong, CFO

Tel 08-128 766 03, e-post: aaron.wong@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2021 kl. 08.45 CEST.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Delårsrapporten publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Medisuite, LLC

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Medisuite LLC (”Medisuite”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Medisuite. Medisuite är ett amerikanskt onlineapotek som specialiserat sig på läkemedel inom segmentet ”men’s health”. Läkemedlen som Medisuite marknadsför används framför allt för behandling av cancer, inkontinens och impotens. Medisuites kunder består till…

ADDvise Group begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise") meddelar härmed sin avsikt att återlösa sitt upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med fast ränta med ISIN SE0010298166 ("Obligationerna") i förtid i enlighet med klausul 8.3 (Frivillig inlösen av Bolaget) i villkoren för Obligationerna. Datumet för inlösen kommer att vara 18 juni 2021. Inlösensbeloppet för varje…

ADDvise Group emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 250 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om MSEK 250 inom ett ramverk om MSEK 500. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 725 baspunkter. ADDvise avser att ansöka om upptagande…

ADDvise Group undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities AB att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år. Nettolikviden från den förväntade obligationsemissionen avses användas för att refinansiera Bolagets utestående obligationslån och andra kreditfaciliteter samt för att finansiera generella…