Kallelse till extra bolagsstämma i ADDvise Group AB (publ) - Regulatorisk information

2019-02-22   Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i ADDvise Group AB (publ), org.nr 556363-2115, kallas till extra bolagsstämma den 12 mars 2019 kl. 14.00 på Hamilton Advokatbyrå, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 mars 2019;
  • dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget per post till ADDvise Group AB (publ) c/o Hamilton Advokatbyrå̊ KB, Box 715, 101 33 Stockholm, eller per e-post till ADDviseEGM@hamilton.se, senast den 6 mars 2019.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 6 mars 2019. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.addvisegroup.se och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.          Stämmans öppnande

2.          Val av ordförande vid stämman

3.          Upprättande och godkännande av röstlängd

4.          Val av en eller två justeringsmän

5.          Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6.          Godkännande av dagordning

7.          Beslut om riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning

8.          Beslut om riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning

9.          Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 94 727,8 kronor genom emission av högst 947 278 nya aktier av serie B. För emissionen ska följande villkor gälla.

(i)          Rätt och skyldighet att teckna nya aktier av serie B ska endast tillkomma Nordnet Pension, Mangold Fondkommission AB och Wilhelm Christerson. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att dessa personer ingått garantiavtal med bolaget i samband med bolagets företrädesemission och enligt avtalen ska garanterna erbjudas aktier istället för kontantbetalning för ställd garanti.

(ii)         Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 15 mars 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.

(iii)        Betalning om 0,638 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas genom kvittning av fordran i samband med teckning. Teckningskursen baseras på överenskommelse mellan bolaget och tecknarna och innebär en rabatt om 12 % jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie av serie B under tiden från den 17 januari 2019 till den 31 januari 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

(iv)       De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

Såväl styrelsen som verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller registreringen av de nya aktierna hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 8 – Beslut om riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning

Aktieägare representerande 7 procent av aktierna och 20 procent av rösterna i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 105 824,8 kronor genom emission av högst 1 058 248 nya aktier av serie B. För emissionen ska följande villkor gälla.

(i)          Rätt och skyldighet att teckna nya av serie B aktier ska endast tillkomma Fredrik Celsing, Kivsvalk AB, Meg Tivéus AB och Tuida Holding AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att dessa personer ingått garantiavtal med bolaget i samband med bolagets företrädesemission och enligt avtalen ska garanterna erbjudas aktier istället för kontantbetalning för ställd garanti.

(ii)         Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 15 mars 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.

(iii)        Betalning om 0,638 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas genom kvittning av fordran i samband med teckning. Teckningskursen baseras på överenskommelse mellan bolaget och tecknarna och innebär en rabatt om 12 % jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie av serie B under tiden från den 17 januari 2019 till den 31 januari 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

(iv)       De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

Såväl styrelsen som verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller registreringen av de nya aktierna hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med aktieägarnas förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier till 86 084 576, varav 7 619 439 aktier av serie A och 78 465 137 aktier av serie B, och totala antalet röster till 15 465 952,7 i bolaget.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Fullständiga förslag enligt punkt 7-8, redogörelser enligt 13 kap. 6 § och 13 kap. 7 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande över dessa redogörelser kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.addvisegroup.se, senast två veckor före bolagsstämman och skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

_____________

Stockholm i februari 2019

ADDvise Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:
Rikard Akhtarzand, VD
Tel: +46 765-25 90 71
E-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
Hemsida: www.addvisegroup.se

Om ADDvise

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.