Bokslutskommuniké 2021, 1 januari – 31 december

2022-02-24   Regulatoriskt pressmeddelande

Oktober - december 2021

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 155,0 MSEK (96,8), en ökning med 60,1 %. Organisk tillväxt uppgick till 12,8 %.

Justerat EBITDA för perioden uppgick till 19,0 MSEK (12,6)

EBITDA för perioden uppgick till 19,4 MSEK (16,3)

Periodens justerade resultat uppgick till 3,8 MSEK (2,4)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,01 SEK (0,05)

Orderingången för perioden uppgick till 177,6 MSEK (99,0)

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 27,1 MSEK (25,6)

Januari - december 2021

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 466,0 MSEK (358,5), en ökning med 30,0 %. Organisk tillväxt uppgick till 4,7 %.

Justerat EBITDA för perioden uppgick till 57,1 MSEK (33,3)

EBITDA för perioden uppgick till 57,3 MSEK (46,2)

Periodens justerade resultat uppgick till 12,7 MSEK (1,9)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,02 SEK (0,12)

Orderingången för perioden uppgick till 505,0 MSEK (362,6)

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 10,2 MSEK (57,4)

Kommentar från koncernchefen

2021 avslutades starkt för koncernen. Den organiska tillväxten i Q4 uppgick till 12,8 procent och justerat EBITDA ökade i samma kvartal med 51 procent.

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 155,0 MSEK, en ökning med 60,1 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020 då nettoomsättningen uppgick till 96,8 MSEK. Organiskt ökade nettoomsättningen med 12,8 procent. Under fjärde kvartalet hade koncernen inga materiella intäkter hänförliga till Covid-19.

Nettoomsättningen för helåret 2021 uppgick till 466,0 MSEK jämfört med 358,5 MSEK för helåret 2020, en ökning med 30,0 procent. Organiskt ökade nettoomsättningen under helåret med 4,7 procent. Nettoomsättning proforma för helåret 2021, med alla bolag i koncernen som vi tillträtt per rapportdagen konsoliderade från januari 2021, uppgick till 658,0 MSEK. Motsvarande proforma EBITDA-resultat uppgick till 101,4 MSEK. Vår målsättning är att i slutet av 2022 nå en nettoomsättning proforma om 1 miljard SEK och ett EBITDA-resultat överstigande 150 MSEK. Förutsatt att vi slutför förvärvet av JTECH och Surplus Diabetic som tidigare kommunicerats kommer vi att ha nått 150 MSEK EBITDA proforma redan under andra kvartalet 2022. Mot bakgrund av det kommer styrelsen under våren att se över målen för 2022.

EBITDA-resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 19,4 MSEK (16,3). Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,8 MSEK, jämfört med 6,0 MSEK under fjärde kvartalet 2020. Förvärvskostnader påverkade EBITDA-resultatet negativt under fjärde kvartalet 2021 om 0,6 MSEK, och periodens resultat efter skatt om 3,0 MSEK. Justerat EBITDA för fjärde kvartalet uppgick till 19,0 MSEK (12,6), och periodens justerade resultat uppgick till 3,8 MSEK (2,4).

Året har präglats av god orderingång. Organiskt ökade orderingången under fjärde kvartalet 2021 med 11,9 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020. Den totala orderingången uppgick till 177,6 MSEK (99,0). Orderingången för helåret 2021 uppgick till 505,0 MSEK (362,6). Den organiska ökningen av orderingången för helåret 2021 uppgick till 9,2%.

Vi kan fortfarande uppleva störningar i våra leveranskedjor och har gjort så under stora delar av 2021. Sjukfrånvaron i våra egna produktionsenheter i kombination med sjukfrånvaro hos våra underleverantörer har lett till att vi behövt hålla högre säkerhetsmarginaler i våra lager. Det har haft en negativ påverkan på vårt kassaflöde vilket förväntas att normaliseras tills halvårsskiftet 2022 när omikron klingat av och restriktioner tagits bort.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet uppgick till 27,1 MSEK (25,6). För helåret uppgick det till 10,2 MSEK (57,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten justerat för pandemistöd och externa förvärvskostnader förbättrades 2021 mot 2020.

Under 2021 har vi sett en ökning av bruttomarginalen. Detta är delvis en effekt av en återgång till en produktmix med en högre andel av egenutvecklade produkter men även av höga bruttomarginaler i nyförvärvade dotterbolag. Bruttomarginalen under 2021 uppgick till 45,9 procent (38,3).

I december 2021 godkändes ADDvise ansökan om tillträde till Nasdaq First North Premier. Nasdaq First North Premier ger bolag möjlighet att förbereda sig för notering på Nasdaq Main Market genom att ställa högre krav kring informationsgivning, bolagsstyrning samt finansiell rapportering.

Affärsområdet Lab

Nettoomsättningen inom affärsområdet Lab uppgick till 63,3 MSEK, vilket är en ökning med 70,8 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020 då den uppgick till 37,0 MSEK. Vi ser fortsatt positiva tecken från våra laboratoriekunder som rör sig bort från förbrukningsvaror med låg marginal, mot utrustning och projekt inom renrum och laboratorieinredning med bättre marginaler. EBITDA-resultatet för affärsområdet Lab uppgick till 6,9 MSEK, en ökning jämfört med fjärde kvartalet 2020 då det uppgick till 4,4 MSEK.

Affärsområdet Sjukvård

Nettoomsättningen inom affärsområdet Sjukvård uppgick till 91,8 MSEK, en ökning med 53,5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020 då den uppgick till 59,8 MSEK. Utsikterna på den nordamerikanska marknaden har förbättrats jämfört med första halvåret 2021, och vi förväntar oss att flera planerade ingrepp som skjutits upp under pandemin, utförs under året. EBITDA-resultatet för affärsområdet Sjukvård uppgick till 12,0 MSEK, en ökning jämfört med fjärde kvartalet 2020 då det uppgick till 11,7 MSEK. Vi jobbar hårt med att förbättra marginalerna inom affärsområdet Sjukvård och jag förväntar mig en sekventiell förbättring under 2022 delvis tack vare operationella förbättringar delvis till följd av förvärv med högre bruttomarginaler.

Förvärv

Vi fortsätter att arbeta proaktivt för att utöka vår produktportfölj genom nya och intressanta förvärv inom båda våra affärsområden. I december 2021 undertecknade ADDvise en avsiktsförklaring om att förvärva JTECH Medical Industries (JTECH). JTECH är ett amerikanskt medtech-företag som är specialiserat på att utveckla programvara och instrument för att kvantifiera patienters rörlighet, smärta och styrka i muskler vid rehabilitering av muskulära åkommor. Bolagets produkter används främst av kiropraktorer, läkare och sjukgymnaster. Produkterna säljs internationellt. Tillträde är planerat till första kvartalet 2022.

I januari 2022 undertecknade ADDvise en avsiktsförklaring om att förvärva Surplus Diabetic. Surplus Diabetic är ett amerikanskt medicintekniskt företag specialiserat på att förse den amerikanska marknaden med diabetesprodukter, såsom glukosmätare, insulin och teststickor. Försäljningen sker till apotek, grossister och direkt till konsumenter. Tillträde är planerat till andra kvartalet 2022.

Jag ser framför mig att 2022 kommer att bli ett minst lika intressant år när det gäller förvärv som 2021. Vi har en välfylld förvärvspipeline som vi har möjlighet att agera på om priset är rätt. Den geografiska spridningen bland förvärvskandidaterna är god men tonvikten ligger inom medtech-segmentet.

För att kunna leverera på vår starka förvärvspipeline har styrelsen beslutat att inte föreslå någon utdelning för räkenskapsåret 2021.

Framtida utveckling

Min bedömning är att efterfrågan inom våra produktsegment kommer att öka, och vår mångsidiga produktportfölj och geografiska spridning kommer att gynna oss. Vårdskulden som byggts upp under de två pandemiåren måste betalas av. Många planerade ingrepp har skjutits på framtiden och nya vårdbehov har uppkommit i spåren av pandemin. Det kommer leda till ökade investeringar i sjukvårdsutrustning. ADDvise långsiktiga intäktstillväxt drivs dock främst av en växande och åldrande befolkning, ökad förekomst av kroniska sjukdomar och större investeringar i hälso- och sjukvård samt forskning och utveckling.

Jag vill avslutningsvis tacka vår personal för de ansträngningar som gjorts samt våra aktieägare och obligationsinnehavare för förtroendet de gett oss under 2021. Det har fortsatt varit ett år av utmaningar med störningar i såväl leveranskedjor som i vår egen produktion till följd av pandemin. Vi ser nu fram emot 2022 där vi ska ta ADDvise till nya nivåer i en värld med en avklingande pandemi.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Bengt Miller, interim CFO

Tel 070-691 05 30, e-post: bengt.miller@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2022 kl. 08.45 CET.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Bokslutskommunikén publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise Groups VD avyttrar aktier – kvarstår som dedikerad långsiktig ägare

Regulatoriska

Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”), har informerat Bolaget att han avyttrat 2 500 000 B-aktier i ADDvise, vilket motsvarar cirka 1,3% av totala antalet aktier och 18,1% av hans totala aktieinnehav, samt att han har ingått ett 180-dagars lock-up avtal för sina resterande aktier. Aktierna har sålts i en…

ADDvise förvärvar Diabetic Supplies Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Diabetic Supplies Inc. (”Diabetic Supplies”) avseende förvärv av samtliga aktier i Diabetic Supplies i enlighet med den avsiktsförklaring som tidigare kommunicerats. Tillträdet till aktierna förväntas ske i början av september 2023. Diabetic Supplies omsättning för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2023 uppgick…

ADDvise erhåller order till ett värde av 4 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Tecnimont. Ordern avser design och konstruktion av flera renrumsanläggningar som ska användas i ett större industriellt projekt. Ordern har ett värde på cirka 4 MUSD. Tecnimont, som är ett dotterbolag till Maire, är ledade inom integrerade byggtekniska tjänster och entreprenad för komplexa anläggningar…

ADDvise Group rekryterar Oliver Humlen som ny CFO

Regulatoriska

ADDvise rekryterar Oliver Humlen som ny CFO och medlem i koncernens ledningsgrupp. Oliver har mer än 10 års erfarenhet från investment banking och kommer närmast från Pareto Securities. Där har han varit verksam inom avdelningen Debt Capital Markets i 9 år varav 6 år som partner. Dessförinnan arbetade Oliver på Barclays i London inom Mergers…