Bokslutskommuniké 2019, 1 januari – 31 december

2020-02-20   Regulatoriskt pressmeddelande

Oktober – december 2019

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 101,7 MSEK (73,3), en ökning med 38,7 % jämfört med samma period föregående år

EBITDA för perioden uppgick till 9,6 MSEK (6,7), en ökning med 43,5 % jämfört med samma period föregående år

Resultat före skatt för perioden uppgick till 3,2 MSEK (1,5)

Periodens resultat uppgick till 8,3 MSEK (3,8)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,09 SEK (0,09)

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 15,6 MSEK (4,5)

Januari – december 2019

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 349,9 MSEK (268,2), en ökning med 30,4 % jämfört med samma period föregående år

EBITDA för perioden uppgick till 30,7 MSEK (16,5), en ökning med 86,0 % jämfört med samma period föregående år

Resultat före skatt för perioden uppgick till 1,7 MSEK (-2,6)

Periodens resultat uppgick till 4,0 MSEK (-1,1)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,05 SEK (-0,02)

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 11,2 MSEK (0,0)

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,01 SEK per aktie (0,00)

Kommentar från koncernchefen

ADDvise avslutade 2019 med ett mycket starkt kvartal. Koncernen uppnådde rekordhög försäljning och ett förbättrat nettoresultat. Kraftigt förbättrade kassaflöden under året gör att styrelsen kan föreslå en utdelning till ADDvise aktieägare.

Under fjärde kvartalet 2019 uppgick EBITDA-marginalen till 9,4 procent, en förbättring med 0,3 procent jämfört med samma period 2018. Detta resultat visar våra framsteg mot vårt långsiktiga finansiella mål om 10 procent EBITDA-marginal.

Orderingången i fjärde kvartalet uppgick till 93,6 MSEK i koncernen vilket är en ökning på 25 procent jämfört med motsvarande period föregående år där orderingången var 74,8 MSEK. Exklusive förvärv ökade orderingången med 22 procent eller 16 MSEK. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 101,7 MSEK, en ökning med 39 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Exklusive förvärv motsvarar detta en organisk tillväxt med 2 procent.

Det justerade EBITDA-resultatet uppgick för kvartalet till 6,6 MSEK, en reducering med 0,2 MSEK jämfört med fjärde kvartalet 2018 (6,8 MSEK).

Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 3,2 procent, vilket är lägre än föregående års justerade EBITDA-marginal på 7,3 procent. Koncernens OPEX i jämförbara enheter minskade med 8 procent under fjärde kvartalet i förhållande till samma kvartal 2018, en reducering med 2,1 MSEK. Kvartalets resultat uppgick till 8,3 MSEK, en förbättring på 4,5 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2018 där resultatet var 3,8 MSEK.

Under kvartalet har vi haft ett mycket starkt fokus på att förbättra vårt kassaflöde. Vi har genomfört ett flertal projekt vars syfte har varit att implementera operativa förbättringar inom våra dotterbolag samt på koncernnivå. Kassaflödet från den operativa verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 15,5 MSEK vilket är en förbättring med 246 % jämfört med motsvarande kvartal 2018 där kassaflödet var 4,5 MSEK. Det har även resulterat i en lägre nettoskuld jämfört med tidigare kvartal 2019 samt en bättre relation mellan EBITDA och nettoskuld. Vi är nöjda med de resultat vi börjat se under fjärde kvartalet men förväntar oss att se ytterligare effekt under 2020.

Affärsområdet Sjukvård

Nettoomsättningen inom affärsområdet Sjukvård uppgick fjärde kvartalet till 65,2 MSEK vilket jämfört med föregående års kvartal på 37,2 MSEK är en ökning på 75 procent. Exklusive förvärv visade affärsområdet en organisk tillväxt på 4 %. Marknadstillväxten, främst i Sverige, ägde rum efter sommaren. Försäljningen i Nordamerika förstärkte effekten ytterligare och fortsatte att driva utvecklingen inom segmentet. Koncernens senaste förvärv, Sonar, avslutade året exceptionellt starkt. Den finska marknaden har historiskt visat en ökad efterfrågan under fjärde kvartalet och vi förväntar oss att fortsätta se detta under de kommande åren.

Affärsområdet Lab

Nettoomsättningen inom affärsområdet Lab uppgick till 36,4 MSEK och resulterade i en organisk tillväxt med 1 % i förhållande till föregående års motsvarande kvartal. Den positiva trenden i bruttomarginalen har varit genomgående under hela året medan nettoomsättningen haft ett tyngre första halvår. Detta har varit ett resultat av volatiliteten på marknaden som stabiliserats under hösten och vänt under sista kvartalet. Omorganiseringen av affärsområdet Lab har under fjärde kvartalet genomförts fullt ut och har resulterat i en optimerad kostnadsnivå där full effekt förväntas visa sig 2020. Alla företag inom affärsområdet Lab är baserade i Norden.

Förvärv

Det fjärde och sista kvartalet 2019 har varit ett av de starkaste i ADDvise historia. Sonar som förvärvades i början av 2019 har visat sig vara ett substantiellt förvärv och dess resultat har både uppfyllt och överträffat våra förväntningar. Vi är mycket stolta över att vår balanserade portfölj av företag fortsätter att leverera. Samtidigt jobbar vi aktivt med att bredda vår produktportfölj med nya förvärv inom våra båda affärsområden.

Utdelning

Resultatet av den förbättrade lönsamheten under året och de kraftigt förbättrade kassaflödena ger nu koncernens styrelse möjlighet, i enlighet med våra långsiktiga finansiella mål, att föreslå en utdelning till ADDvise aktieägare.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Aaron Alkevik-Wong, CFO

Tel 08-128 766 03, e-post: aaron.wong@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08.45 CET.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriska

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…