Delårsrapport 2022, 1 januari – 30 september

2022-10-28   Regulatoriskt pressmeddelande

Juli - september 2022

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 237,0 MSEK (105,6), en ökning med 124,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 27,2 %.

Orderingången för perioden uppgick till 268,4 MSEK (107,1), en ökning med 150,7 %. Organisk tillväxt uppgick till 20,6 %.

Justerat EBITDA för perioden uppgick till 36,0 MSEK (14,5)

EBITDA för perioden uppgick till 39,2 MSEK (13,3)

Periodens resultat uppgick till 33,9 MSEK (-1,6)

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,19 SEK (-0,01)

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 20,8 MSEK

Januari - september 2022

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 631,3 MSEK (310,9), en ökning med 103,0 %. Organisk tillväxt uppgick till 11,4 %.

Orderingången för perioden uppgick till 660,1 MSEK (327,4), en ökning med 101,6 %. Organisk tillväxt uppgick till 10,6 %.

Justerat EBITDA för perioden uppgick till 89,0 MSEK (38,0)

EBITDA för perioden uppgick till 94,7 MSEK (37,9)

Periodens resultat uppgick till 53,0 MSEK (1,0)

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,30 SEK (0,01)

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 42,9 MSEK

VD-kommentar

Ett starkt kvartal med kraftig organisk tillväxt och förbättrade marginaler

Tredje kvartalet präglades av kraftig organisk tillväxt och förbättrade marginaler. Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 27,2 %. Tillväxten var framförallt driven av ökad efterfrågan från våra kunder, avtagande störningar i underleverantörsled och en förmånlig valutautveckling. Även orderingång var fortsatt stark och under kvartalet ökade den organiskt med 20,6 %.

Justerat EBITDA förbättrades jämfört med tredje kvartalet 2021 och uppgick till 36,0 MSEK (14,5). Vi har arbetat systematiskt med att förbättra våra marginaler och trots en utmanade miljö med inflation och prisökningar har vi kunnat stärka vår EBITDA-marginal genom att föra över kostnadsökningar ner i kundled. Även valutamedvind och förvärv har bidragit till marginalförstärkningen. Under kvartalet ökade koncernens justerade EBITDA-marginal till 15,2 % (13,7).

Våra underliggande marknader visar fortsatt styrka. Aktiviteten inom vårt affärsområde Sjukvård är fortsatt hög och utrustning som används i den dagliga vården har hög förbrukningsnivå inte minst på den amerikanska marknaden som utgör mer än 50 % av vår verksamhet och intäkter. När det gäller utrustning till sjukhus som kräver investeringsbeslut kan vi se en viss avvaktan. Av koncernens totala intäkter utgör dock kapitalvaror till sjukhus i USA mindre än 5 %.

Investeringar i forskningsanläggningar med tillhörande utrustning är fortsatt god. Många projekt som saktade in under pandemin håller på att slutföras och det driver även försäljning av instrument och förbrukningsmaterial som används inom forskning. Vi ser en kraftig ökning av renrumsprojekt i Mellanöstern. Dessa investeringar är ofta kopplade till USD och oljeprisutveckling. Vi färdigställer bland annat ett stort renrumsprojekt i Egypten som ska användas för produktion av mRNA-vaccin.

Koncernens orderstock är på historiskt höga nivåer. Det i kombination med god organisk tillväxt i orderingången gör att vi har bra visibilitet med en förväntan om fortsatt starka kvartal.

Vi jobbar fortsatt aktivt för att identifiera kompletterande förvärv. Utbudet av bolag som passar i något av våra två affärsområden är god. Under tredje kvartalet kan vi också se en viss multipelnedgång i privata M&A-affärer, inte minst i Sverige. De marknader som är prioriterade för oss att växa inom är Norden, USA och UK. Det är marknader med starkt fokus på högkvalitativ forskning och sjukvård där det också finns olika men väl fungerande sjukvårdssystem. Koncernens räntebärande nettoskuld är proforma under vårt långsiktiga mål om 3,0 gånger EBITDA. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick den till 2,8 gånger proforma EBITDA. Det gör att vi har fina möjligheter att fortsätta att genomföra kompletterande förvärv.

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Sebastian Robson, Finanschef

Tel 070-441 84 48, e-post: sebastian.robson@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 08.15 CEST.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Delårsrapporten publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,7 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från BioGeneric Pharma, ett biofarmaceutiskt bolag baserat i Kario, Egypten. Ordern har ett värde på cirka 1,7 MUSD. Ordern är ett tilläggsprojekt i det redan pågående projektet mellan bolagen. Projektet avser design- och konstruktion av renrum för tillverkning av mRNA-vaccin. BioGeneric Pharma har blivit…

ADDvise Group har framgångsrikt placerat ytterligare seniort säkerställda obligationer om SEK 150 miljoner till par

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ytterligare seniort säkerställda obligationer (den "Efterföljande Obligationsemissionen") till ett belopp om 150 MSEK inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088. Efter fullföljandet av den Efterföljande Obligationsemissionen kommer det utestående beloppet under det seniort säkerställda obligationslånet att vara 650 MSEK.…

ADDvise Group påkallar ändring av villkoren för bolagets seniort säkerställda obligationslån genom ett skriftligt förfarande

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) ("Bolaget" och tillsammans med sina dotterbolag från tid till annan, "Koncernen") har instruerat agenten för Bolagets seniort säkerställda obligationslån med ISIN SE001522208 ("Obligationerna") att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillåtelse att bland annat (i) öka ramen från 500 miljoner kronor till 650 miljoner kronor och efterge kravet…

ADDvise Group överväger emission av ytterligare seniort säkerställda obligationer

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) har mandaterat Pareto Securities AB att arrangera en serie investerarmöten med start den 22 november 2022. Beroende på bland annat marknadsvillkor kan en emission av ytterligare obligationer om cirka 150 miljoner kronor under bolagets befintliga seniort säkerställda obligationslån med ISIN SE0015222088 ("Obligationerna") komma att följa. Den efterföljande obligationsemissionen är fulltecknad baserat…