ADDvise ingår avtal om förvärv av Hettich Labinstrument

2017-01-26   Regulatoriskt pressmeddelande
  • ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har ingått avtal med Hans Nilsson Holding AB om förvärv av samtliga aktier i Hettich Labinstrument AB (”Hettich”) med planerat tillträde den 31 januari 2017 (”Förvärvet”).
  • Köpeskillingen uppgår till 12,95 MSEK, med två möjliga tilläggsköpeskillingar. Förvärvet genomförs på kassa- och skuldfri basis.
  • För räkenskapsåret 2016 omsatte Hettich cirka 47,8 MSEK och genererade ett EBITDA-resultat om cirka 3,6[1] MSEK.
  • Hettich är ett av Sveriges ledande företag inom instrument, förbrukningsmaterial och service till sjukvård och forskning och förväntas bli ett starkt komplement till ADDvise verksamhet.

Motiv till Förvärvet

Hettich är ett lönsamt företag som bidrar med en ökning av ADDvise omsättning och rörelseresultat inom segmenten instrument, förbrukningsmaterial och service till sjukvård och forskning. Förvärvet är strategiskt viktigt för affärsområdet Lab och kommer komplettera utbudet av produkter och stärka närvaron på den nordiska marknaden. Förvärvet förväntas bidra med såväl industriella som finansiella synergier.

– Förvärvet stärker ADDvise koncernen som helhetsleverantör inom sjukvård och forskning, kommenterar Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise Group AB (publ).

Kort om Hettich

Bolaget startade sin verksamhet 1995 som svensk distributör av laboratoriecentrifuger från tyska Hettich Zentrifugen och har under åren utökat sortimentet till att idag vara en ledande leverantör av förbrukningsartiklar, instrument och laboratorieutrustning till sjukvård, forskning och industri. Utöver försäljning av produkter har bolaget en serviceavdelning som utför service på medicinteknisk utrustning. Räkenskapsåret 2016 omsatte Hettich cirka 47,8 MSEK och genererade ett EBITDA-resultat om cirka 3,61 MSEK.

Köpeskilling och finansiering

Den initiala köpeskillingen uppgår till 12,95 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis och erläggs dels kontant och dels i nyemitterade aktier av serie B i ADDvise. Två tilläggsköpeskillingar kan komma att erläggas givet att utsatta mål uppnås. Köpeskillingen struktureras enligt följande:

  • 10,3 MSEK erläggs kontant på tillträdesdagen.
  • 2,65 MSEK erläggs på tillträdesdagen genom nyemitterade ADDvise-aktier av serie B.
  • Tilläggsköpeskillingen nr. 1 estimeras till 4,7 MSEK och utbetalas kontant, indikativt i Q2 2018 under förutsättning att EBITDA för räkenskapsåret 2017 uppgår till 5,2 MSEK.
  • Tilläggsköpeskilling nr. 2 uppgår till 2,35 MSEK och utgår givet att vissa avtalsförhållanden uppfylls. Tilläggsköpeskilling nr. 2 erläggs genom överlåtelse av teckningsoptioner till säljaren vilka kan utnyttjas för teckning av nyemitterade ADDvise-aktier av serie B mot betalning genom kvittning av säljarens fordran mot ADDvise om 2,35 MSEK.

Tillträdet är planerat till den 31 januari 2017.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet och Advokatfirman Westermark Anjou AB agerar legal rådgivare.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2017 kl. 08.50 CET.

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.  


[1] Exklusive valutaeffekter

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriska

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…