ADDvise ingår avtal om förvärv av Hettich Labinstrument

2017-01-26   Regulatoriskt pressmeddelande
  • ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har ingått avtal med Hans Nilsson Holding AB om förvärv av samtliga aktier i Hettich Labinstrument AB (”Hettich”) med planerat tillträde den 31 januari 2017 (”Förvärvet”).
  • Köpeskillingen uppgår till 12,95 MSEK, med två möjliga tilläggsköpeskillingar. Förvärvet genomförs på kassa- och skuldfri basis.
  • För räkenskapsåret 2016 omsatte Hettich cirka 47,8 MSEK och genererade ett EBITDA-resultat om cirka 3,6[1] MSEK.
  • Hettich är ett av Sveriges ledande företag inom instrument, förbrukningsmaterial och service till sjukvård och forskning och förväntas bli ett starkt komplement till ADDvise verksamhet.

Motiv till Förvärvet

Hettich är ett lönsamt företag som bidrar med en ökning av ADDvise omsättning och rörelseresultat inom segmenten instrument, förbrukningsmaterial och service till sjukvård och forskning. Förvärvet är strategiskt viktigt för affärsområdet Lab och kommer komplettera utbudet av produkter och stärka närvaron på den nordiska marknaden. Förvärvet förväntas bidra med såväl industriella som finansiella synergier.

– Förvärvet stärker ADDvise koncernen som helhetsleverantör inom sjukvård och forskning, kommenterar Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise Group AB (publ).

Kort om Hettich

Bolaget startade sin verksamhet 1995 som svensk distributör av laboratoriecentrifuger från tyska Hettich Zentrifugen och har under åren utökat sortimentet till att idag vara en ledande leverantör av förbrukningsartiklar, instrument och laboratorieutrustning till sjukvård, forskning och industri. Utöver försäljning av produkter har bolaget en serviceavdelning som utför service på medicinteknisk utrustning. Räkenskapsåret 2016 omsatte Hettich cirka 47,8 MSEK och genererade ett EBITDA-resultat om cirka 3,61 MSEK.

Köpeskilling och finansiering

Den initiala köpeskillingen uppgår till 12,95 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis och erläggs dels kontant och dels i nyemitterade aktier av serie B i ADDvise. Två tilläggsköpeskillingar kan komma att erläggas givet att utsatta mål uppnås. Köpeskillingen struktureras enligt följande:

  • 10,3 MSEK erläggs kontant på tillträdesdagen.
  • 2,65 MSEK erläggs på tillträdesdagen genom nyemitterade ADDvise-aktier av serie B.
  • Tilläggsköpeskillingen nr. 1 estimeras till 4,7 MSEK och utbetalas kontant, indikativt i Q2 2018 under förutsättning att EBITDA för räkenskapsåret 2017 uppgår till 5,2 MSEK.
  • Tilläggsköpeskilling nr. 2 uppgår till 2,35 MSEK och utgår givet att vissa avtalsförhållanden uppfylls. Tilläggsköpeskilling nr. 2 erläggs genom överlåtelse av teckningsoptioner till säljaren vilka kan utnyttjas för teckning av nyemitterade ADDvise-aktier av serie B mot betalning genom kvittning av säljarens fordran mot ADDvise om 2,35 MSEK.

Tillträdet är planerat till den 31 januari 2017.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet och Advokatfirman Westermark Anjou AB agerar legal rådgivare.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2017 kl. 08.50 CET.

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.  


[1] Exklusive valutaeffekter

Senaste pressmeddelanden

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2022

Regulatoriska

I enlighet med beslut på ADDvise Groups årsstämma 2021 ska bolagets valberedning inför årsstämman 2022 bestå av representanter utsedda av de per 30 juni 2021 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden såsom föredragande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.  …

ADDvise Groups rapportdatum för 2022

Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)                             2022-02-24 Sista dag för aktieägare att inkomma                           2022-03-18   med begäran om att få ett ärende behandlat på Årsstämman Delårsrapport (jan-mars 2022)                                      2022-04-22 Årsstämma                                                                    2022-05-06 Delårsrapport (jan-jun 2022)                                         2022-07-22 Delårsrapport (jan-sep 2022)                                        2022-10-28…

Med anledning av skillnaden i kursrörelser i ADDvise Groups aktier

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget” och ”ADDvise”) noterar positiva kursrörelser i Bolagets aktier. Utöver att ADDvise aktie av serie A medför en röst och aktie av serie B medför en tiondels röst, känner inte Bolaget till någon information rörande Bolaget som förklarar skillnaden mellan kursrörelserna i Bolagets aktie av serie A respektive aktie av serie…

ADDvise uppdaterar långsiktiga finansiella mål

Regulatoriska

ADDvise Group AB höjer det långsiktiga finansiella marginalmålet från 15% EBITDA marginal till 20% EBITDA marginal. ADDvise höjer också det långsiktiga tillväxtmålet från 20% till 25% omsättningstillväxt. Övriga långsiktiga finansiella mål gäller fortsatt. För räkenskapsåret 2022 är målet att ADDvise - innan utgången av 2022 på proformabasis rullande 12 månader - ska nå en omsättning…