Delårsrapport 2017, 1 januari – 31 mars

2017-05-11   Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport 2017, 1 januari – 31 mars

Januari – mars 2017

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 61,9 MSEK (45,7), en ökning med 35,5 % jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 4,5 MSEK (0,1)
  • EBITDA för perioden uppgick till 4,0 MSEK (-1,6)
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3,0 MSEK (-2,5)
  • Resultatet före skatt för perioden uppgick till -0,7 MSEK (-5,7)
  • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,02 SEK (-0,25)
  • Orderingången för perioden uppgick till 74,0 MSEK (33,1), en ökning med 123,5 % jämfört med samma period föregående år

Utvalda finansiella data i sammandrag

TSEK 2017 jan-mar, 1 2016 jan-mar, 2 2016 jan-dec, 2 Rullande 12 mån, 1, 2
Nettoomsättning 61 920 45 689 195 288 211 519
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 4 484 61 9 263 13 687
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär % 7,2% 0,1% 4,7% 6,5%
EBITDA 4 021 -1 645 18 088 23 754
EBITDA-marginal % 6,5% -3,6% 9,3% 11,2%
Rörelseresultat (EBIT) 2 953 -2 546 14 233 19 733
Rörelsemarginal % 4,8% -5,6% 7,3% 9,3%
Resultat före skatt (EBT) -679 -5 667 875 5 862
Nettomarginal % -1,1% -12,4% 0,4% 2,8%
Periodens resultat -628 -5 752 310 5 434
Resultat per aktie före utspädning SEK -0,02 -0,25 0,01 0,17

Noter

1 Hettich Labinstrument AB konsolideras från och med den 1 februari 2017 i ADDvise-koncernen.

2 LabRum AB konsolideras från och med den 1 mars 2016 i ADDvise-koncernen.

Kommentarer till utvecklingen januari – mars 2017

Under årets första kvartal genomförde ADDvise Group förvärvet av Hettich Labinstrument och hade den högsta orderingången hittills för ett enskilt kvartal.

Försäljning och resultat

Inledningen på 2017 har varit stark. Orderingången når den högsta nivån någonsin för ett enskilt kvartal 74,0 MSEK mot 33,1 MSEK samma period 2016. En ökning med 123 %. En stor del av orderingången kom in i slutet av kvartalet med leverans senare under året. Därav kom nettoomsättningen in något under orderingången och landar på 61,9 MSEK (45,7), en ökning med 35,5 %.

Kostnadsbesparingsprogrammen som genomfördes under 2016 har nu fått fullt genomslag vilket också syns i kostnadsmassan och därmed i det kraftigt förbättrade resultatet. EBITDA landade på 4,0 MSEK (-1,6) och rörelseresultatet blev 3,0 MSEK (-2,5). Bruttomarginalen kom in något svagare än förväntat 38,2 % (39,1). Det beror delvis på att produktmixen under kvartalet var ofördelaktig för bruttomarginalen, något som sannolikt kommer att räta ut sig under året.

De finansiella kostnaderna tynger fortfarande nettoresultatet. Ett arbete med att minska finansieringskostnaderna har initierats och kommer förhoppningsvis ge resultat i slutet av året.

En stark marknad

De flesta av våra bolag känner av en stark marknad. Inte minst våra medtech-bolag som verkar på den amerikanska marknaden. Efterfrågan i USA under första kvartalet har varit stark. En förklaring kan vara att osäkerheten som råder under valår har försvunnit. Även projektverksamheten inom laboratorier har visat styrka under kvartalet. I det fallet är förklaringen snarare att vår nya organisation har satt sig och vi i större utsträckning har kunnat dra nytta av att vi nu är en av de största aktörerna inom laboratorieinredning och skyddsventilation i Norden. Den kunskap vi samlat under ett tak gör att vi nu är svårslagna när det gäller de större projekten inom lab i Norden. Inom segmentet Lab har vi gått särskilt starkt i Norge under första kvartalet. Vi har god visibilitet på labmarknaden och ser ett antal stora affärer. Däremot är de större affärerna svåra att bestämma i tid, vilket kan leda till fluktuationer i labverksamheten mellan kvartalen.

Förvärv

Under första kvartalet genomfördes förvärvet av Hettich Labinstrument. Ett mycket viktigt komplement till vårt segment Lab. Hettich är framförallt verksamma inom förbrukningsmaterial till lab och då framförallt med försäljning av blodprovtagningssystem. Hettich konsoliderades från och med första februari. Arbetet med förvärv är fortsatt intensivt. Vi ser många möjligheter till att komplettera våra befintliga verksamheter både i och utanför Norden. Med den nya koncernstruktur som implementerades för snart ett år sedan ser jag framför mig många år av fortsatt arbete med förvärv.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-564 851 86, 0765-25 90 71, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Anna Hasselgren, CFO

Tel 08-479 39 06, 070-385 89 81, e-post: anna.hasselgren@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2022

Regulatoriska

I enlighet med beslut på ADDvise Groups årsstämma 2021 ska bolagets valberedning inför årsstämman 2022 bestå av representanter utsedda av de per 30 juni 2021 tre röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden såsom föredragande. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren.  …

ADDvise Groups rapportdatum för 2022

Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2021 (jan-dec)                             2022-02-24 Sista dag för aktieägare att inkomma                           2022-03-18   med begäran om att få ett ärende behandlat på Årsstämman Delårsrapport (jan-mars 2022)                                      2022-04-22 Årsstämma                                                                    2022-05-06 Delårsrapport (jan-jun 2022)                                         2022-07-22 Delårsrapport (jan-sep 2022)                                        2022-10-28…

Med anledning av skillnaden i kursrörelser i ADDvise Groups aktier

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget” och ”ADDvise”) noterar positiva kursrörelser i Bolagets aktier. Utöver att ADDvise aktie av serie A medför en röst och aktie av serie B medför en tiondels röst, känner inte Bolaget till någon information rörande Bolaget som förklarar skillnaden mellan kursrörelserna i Bolagets aktie av serie A respektive aktie av serie…

ADDvise uppdaterar långsiktiga finansiella mål

Regulatoriska

ADDvise Group AB höjer det långsiktiga finansiella marginalmålet från 15% EBITDA marginal till 20% EBITDA marginal. ADDvise höjer också det långsiktiga tillväxtmålet från 20% till 25% omsättningstillväxt. Övriga långsiktiga finansiella mål gäller fortsatt. För räkenskapsåret 2022 är målet att ADDvise - innan utgången av 2022 på proformabasis rullande 12 månader - ska nå en omsättning…