Delårsrapport 2016, 1 januari – 31 mars

2016-05-23   Regulatoriskt pressmeddelande

Utvalda finansiella data i sammandrag

 

TSEK

2016

jan-mar, 1

2015

jan-mar

2015

jan-dec

Rullande

12 mån

Nettoomsättning

45 689

41 012

146 578

151 256

EBITDA före förvärvskostnader

61

5 489

7 484

2 056

EBITDA före förvärvskostnader %

0,1%

13,4%

5,1%

1,4%

EBITDA

-1 645

5 489

4 401

-2 732

EBITDA-marginal %

-3,6%

13,4%

3,0%

-1,8%

Rörelseresultat (EBIT)

-2 546

4 716

305

-6 957

Rörelsemarginal %

-5,6%

11,5%

0,2%

-4,6%

Resultat före skatt (EBT)

-5 667

1 605

-10 785

-18 057

Nettomarginal %

-12,4%

3,9%

-7,4%

-11,9%

Periodens resultat

-5 760

1 524

-11 098

-18 382

Resultat per aktie SEK, 2

-0,25

0,10

-0,73

-1,07

 

Noter 1 LabRum AB konsolideras från och med den 1 mars 2016 i ADDvise-koncernen. 2 Vid beräkning av resultat per aktie för jämförelseår har antalet aktier justerats med avseende på fondemission i augusti 2015.

Kommentarer till utvecklingen januari – mars 2016

Nettoomsättningen för årets första kvartal var den högsta hittills i ADDvise Group. Tillväxten de sista fem åren har varit kraftig. Idag omsätter ADDvise Group mer på ett kvartal än vad bolaget gjorde på ett helt år 2010. Utmaningarna har med det varit stora. Inte minst mottagandet av förvärvade enheter som tagit mycket kraft ur befintlig organisation.   

Försäljning och resultat

Årets första kvartal har i hög grad påverkats av förvärvet av LabRum, koncernens hittills största förvärv, samt de åtgärdsprogram som löper. Mycket managementresurser har gått till förvärvsarbetet och arbetet med att samordna LabRum och ADDvise. Utöver kostnader för förvärvet om ca 2 MSEK har första kvartalet belastats med märkbara kostnader av engångs­karaktär relaterade till de sedan tidigare kommunicerade åtgärdsprogrammen. Den underliggande kostnadsmassan exklusive förvärvet av LabRum och exklusive kostnader av engångskaraktär till följd av åtgärdsprogemmen sjunker markant.

Affärsläget under första kvartalet har varit svagt i relation till föregående år. Det är framförallt ADDvise försäljning av projekt inom laboratorier som utvecklats svagt. I det segmentet kan enskilda order utgöra upp till 40% av koncernens orderingång vilket gör slagen stora mellan kvartalen. Under första kvartalet 2016 har inga större order erhållits medan koncernen förra året erhöll två större order i projektverk­samheten uppgående till ca 16 MSEK. Orderingången för första kvartalet 2016 uppgick till 33,1 MSEK (50,1) en minskning med 33,9 procent.

Andra kvartalet har haft en positiv inledning. Ett antal viktiga avtal har tecknats bl.a. två internationella avtal för dotterbolagen Sonesta och Surgical Tables. Avtalen är framförallt för Surgical Tables genombrottsavtal där bolaget för första gången når ut med produkterna utanför USA. Det uppskattade värdet på avtalen över två år uppgår till ca 8 MSEK. Inom projektverksamheten har ett viktigt avtal tecknats i Kina där ADDvise får fortsätta att leverera laboratorieutrustning för drygt 1 MSEK.

Arbetet med att samordna LabRum och ADDvise har intensifierats efter första kvartalets utgång. Uppfattningen om att det finns stora synergier att uppnå mellan LabRum och ADDvise har stärkts. Såväl inom inköp, produktion och kompetens finns stora synergier. Det faktum att den samordnade enheten blir en av de större aktörerna i Norden inom Lab är i sig en styrka.  

Ny koncernstruktur

Efter kvartalets utgång har beslut fattats om implementering av en ny koncernstruktur i koncernen. Syftet med den nya strukturen är att öka fokus på de förvärvade dotterbolagen genom ett tydligare ledarskap i dessa. Uppföljning och utveckling i koncernen kommer framåt att ske på bolagsnivå istället för affärsområdesnivå. Våra dotterbolag har starka positioner på sina respektive marknader. Med den nya strukturen kommer vi i större grad kunna utveckla dessa positioner.

Med den nya strukturen kommer de två affärområdeschefsrollerna att avskaffas och ersättas av en COO, Erland Pontusson. COO-rollen kommer att stödja samtliga dotterbolags­chefer i utvecklingen och uppföljningen av deras verksamheter. CEO kommer att fokusera på strategi, förvärv och finansiering. Den nya koncernstrukturen kommer också underlätta mottagandet av framtida förvärv. Den nya strukturen får full effekt 1 juni 2016.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-564 851 86, 0765-25 90 71, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Bengt Miller, tillförordnad CFO

Tel 08-564 851 81, 0769-48 28 03, e-post: bengt.miller@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, LabRum AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska