Preliminär nettoomsättning och EBITDA för 2017

2018-02-07   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB:s intäkter under fjärde kvartalet uppgick preliminärt till 62,3 MSEK (53,2). EBITDA resultatet före kostnader och intäkter av engångskaraktär uppgick till 4,5 MSEK (3,4). EBITDA resultatet uppgick till 2,8 MSEK (4,8).

Intäkterna under fjärde kvartalet har varit lägre än våra förväntningar. Det beror dels på att projektverksamheten inom affärsområdet Lab har haft en svagare orderingång än förväntat och dels på en glidning i leveranstider till följd av nedläggningen av en produktionsenhet. I gengäld har ingången på första kvartalet 2018 varit stark, säger Rikard Akhtarzand VD på ADDvise Group i en kommentar till det preliminära utfallet.

För helåret 2017 uppgår ADDvise Groups intäkter preliminärt till 240,0 MSEK (195,3). EBITDA resultatet före kostnader och intäkter av engångskaraktär uppgick till 15,2 MSEK (9,3). EBITDA resultatet uppgick till 13,6 MSEK (18,1).

Som tidigare kommunicerats har ADDvise Group under fjärde kvartalet belastats med kostnader av engångskaraktär för refinansiering av obligationslån med ca 3,0 MSEK varav endast 0,9 MSEK är kassaflödespåverkande.

Siffrorna är ännu preliminära och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2018 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.          

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriska

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…