Delårsrapport 2023, 1 januari - 31 mars

2023-04-20   Regulatoriskt pressmeddelande

Januari - mars 2023

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 310,5 MSEK (162,4), en ökning med 91,2 %. Organisk tillväxt uppgick till 19,7 %.

Orderingången för perioden uppgick till 340,3 MSEK (130,8), en ökning med 160,2 %. Organisk tillväxt uppgick till 86,5 %.

EBITDA för perioden uppgick till 84,2 MSEK (21,2)

Periodens resultat uppgick till 35,6 MSEK (0,1)

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,20 SEK (0,00)

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 125,8 MSEK (1,8)

Pareto Securities AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har fått i uppdrag att utvärdera förutsättningarna för en potentiell refinansiering med ett nytt seniort säkerställt obligationslån

VD-kommentar

Marginalförbättring, starkt kassaflöde och hög aktivitet på våra marknader

Nettoomsättningen under första kvartalet ökade organiskt med 19,7 % och den organiska orderingångsökningen var 86,5 %. Kvartalet har präglats av hög aktivitet på flera av våra marknader där segmentet Sjukvård har varit motorn i tillväxten. USA är den geografi som gått starkast i kvartalet där vi framförallt är starka inom primärvård. Såväl bruttomarginalen som EBITDA-marginalen har förstärkts under kvartalet. Bruttomarginalen uppgick till 63,6 % och EBITDA-marginalen till 27,1 %. Marginalförstärkningarna är till stor del ett resultat av gynnsam produktmix, aktiv prissättningsstrategi och konsolidering av förvärv med högre marginal under kvartalet. Vi har också flyttat fram våra positioner när det gäller egenutvecklade produkter som håller en högre marginal än produkter där ADDvise är distributör. Under kvartalet kom 60 % av intäkterna från egna produkter. Våra intäkter från läkemedel har fortsatt att växa vilket också bidrar till förbättrade marginaler. I kvartalet uppgick intäkterna från läkemedel till nästan en fjärdedel av koncernens försäljning.

Kassaflödet har fortsatt att förbättras. Vi har prioriterat arbetet med att optimera vår balansräkning och förbättra processer kring lagerhantering och kundfordringar/leverantörsskulder, vilket har gett resultat. Det operationella kassaflödet uppgick till 125,8 MSEK i kvartalet att jämföra med 1,8 MSEK samma kvartal 2022. Första kvartalet 2022 var dock kraftigt negativt påverkat av covid-19. Cash conversion i första kvartalet i år uppgick till 149 %. Vårt starka kassaflöde i kombination med marginalexpansion och tillväxt har resulterat i en nettoskuld i relation till EBITDA på 2,1 gånger. Det ger oss goda möjligheter att refinansiera vårt utestående obligationslån på konkurrenskraftiga villkor. Vi har därför givit Pareto Securities AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) i uppdrag att utvärdera förutsättningarna för en potentiell refinansiering med ett nytt seniort säkerställt obligationslån.

Vi ser goda möjligheter att fortsätta göra kompletterande förvärv inom våra befintliga produktsegment. Vår förvärvspipeline är välfylld och prisbilden på bolag i vår sektor upplever vi fortsatt vara attraktiv.

Mot bakgrund av den starka finansiella utvecklingen kommer styrelsen att se över de långsiktiga finansiella målen med ambitionen att återkomma till aktiemarknaden under andra kvartalet i år. Vårt mål för 2023 att på proformabasis nå 1,6 miljarder SEK i omsättning och EBITDA 330 MSEK ligger fast.

Hållbarhet fortsätter att vara ett fokusområde och ADDvise har tagit viktiga steg för att arbeta mot att nå de långsiktiga hållbarhetsmålen. En viktig satsning har varit att kartlägga koncernens scope 3-utsläpp för att få en insyn i var påverkan är som störst och vilka åtgärder som är lämpliga för att minska påverkan i framtiden. Hållbarhet är en fundamental del i strävan att nå bättre affärsresultat för koncernen.

Jag ser fram emot att under 2023 kunna fortsätta vårt uppdrag med att förse sjukvården och forskningen med nödvändig utrustning som bidrar till att rädda och förlänga människors liv.

Rikard Akhtarzand, VD

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

076-525 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Sebastian Robson, Finanschef

070-441 84 48

sebastian.robson@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2023 kl. 07.45 CEST.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Delårsrapporten publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriska

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…