ADDvise tillträder Sonar Oy – Regulatorisk information

2019-04-02   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har per idag tillträtt Sonar Oy (”Sonar”) enligt tidigare kommunicerat pressmeddelande publicerat den 28 februari 2019. Köpeskillingen uppgår till 3,2 MEUR, med två möjliga tilläggsköpeskillingar.

Kort om Sonar

Sonar Oy är ett finländskt med-tech företag. Produktportföljen består bland annat av ultraljudssystem och röntgenutrustning. Under 2018 uppgick omsättningen till cirka 7,0 MEUR och genererade ett justerat EBITDA-resultat om cirka 0,8 MEUR.

Köpeskilling och finansiering

Den initiala köpeskillingen uppgår till 3,2 MEUR baserat på kassa- & skuldfri basis och erläggs kontant. En möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 1,1 MEUR kan komma att utgå givet att utsatta mål uppnås. Tilläggsköpeskillingen utbetalas indikativt i Q2 2020 och Q2 2021. Förvärvet kommer att finansieras med egna medel samt med medel från den företrädesemission som genomfördes under februari 2019.

Förvärvskostnader av engångskaraktär uppgående till ca 0,2 MEUR kommer att belasta ADDvise Groups Q2 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet och Krogerus agerar legal rådgivare.

För vidare upplysningar

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise Group AB

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se 

Viktig information: 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2019 kl.10:00 CET. 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.        

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriska

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…