ADDvise genomför riktad nyemission 10,5 MSEK för att finansiera förvärv

2016-11-25   Icke-regulatoriskt pressmeddelande
  • Teckningskursen uppgår till 1,82 SEK per B-aktie baserat på ett volymviktat genomsnitt.
  • ADDvise tillförs sammanlagt cirka 10,5 MSEK.
  • Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade emissionen är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera planerade förvärv.  
  • För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om cirka 18,5 procent av kapitalet och cirka 5,8 procent av rösterna i Bolaget.
  • Genom emissionen ökar antalet utestående B-aktier från 23 626 395 till 29 395 626 aktier.
  • Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 31 245 834 aktier till totalt 37 015 065 aktier, fördelat på 7 619 439 A-aktier och 29 395 626 B-aktier.
  • Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 576 923 SEK, från 3 124 583 till 3 701 506 SEK och ökar antalet röster från 9 982 078 till 10 559 001 röster.  

 

Den riktade emissionen tecknas enligt följande:

Investerare

Antal aktier

Mangold Fondkommission AB

2 026 481

Erik Penser Bank AB

1 648 352

TAMT AB

549 451

Per-Olov Boija

549 451

Magnus Vahlqvist

500 990

Anders Wihlborn

357 143

CapMate Aktiebolag

137 363

Totalt

5 769 231

 

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med emissionen.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2016 kl. 08.30 CET.

Om ADDvise:

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen LabRum AB, IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

 

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriska

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…