ADDvise utökar utestående obligationslån

2018-06-13   Regulatoriskt pressmeddelande

Den 13 juni 2018 beslutade styrelsen i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) att utöka Bolagets befintliga obligationslån om högst 240 MSEK med 20 MSEK (”Erbjudandet”).  

Bakgrund och motiv

ADDvise är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett tiotal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. Kompletterande förvärv är en av hörnstenarna i ADDvise-koncernen. Förvärvsstrategin är tydlig och beprövad. Intressanta förvärvskandidater är bolag som är verksamma inom något av koncernens två affärsområden och som stärker ADDvise närvaro på marknaden.

Grundmotivet med genomförandet av Erbjudandet är att möjliggöra ytterligare värdeskapande förvärv.

Erbjudandet i sammandrag 

 • Obligationslånet kommer att återbetalas i oktober 2022.
 • Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 7,25 procent. Ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott.
 • Säkerhet för obligationslånet är aktier i dotterbolagen Hettich Labinstrument AB och Surgical Tables Inc
 • Erbjudandet omfattar högst 2  000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 SEK per obligation. Totalt kan obligationslånet omfatta högst 24 000 obligationer, varav 12 000 obligationer redan har emitterats under oktober 2017, motsvarande 120 MSEK.
 • Obligationerna ges ut till ett nominellt belopp om 10 000 SEK per obligation. Minsta teckningspost är 10 000 SEK och därefter i multiplar om 10 000 SEK.
 • Teckningsperioden i Erbjudandet löper från den 15 juni 2018 till och med 6 juli 2018.
 • Obligationerna är fritt överlåtbara och avses efter emissionen att tas upp till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. ISIN för obligationerna är SE0010298166. Beräknad första dag för handel är den 23 juli 2018.

Villkor för Erbjudandet 

Den 15 september 2017 beslutade ADDvise styrelse att utge ett obligationslån om 100 MSEK med 10 oktober 2017 som utgivningsdag. Då Erbjudandet övertecknades beslutade styrelsen att utnyttja sin rätt att emittera och tilldela obligationer om totalt 120 MSEK. Vid styrelsemötet den 13 juni 2018 beslutades att ytterligare utöka obligationslånen med 20 MSEK. ADDvise kommer att utge upp till 2 000 obligationer med vardera ett nominellt belopp om 10 000 SEK. Bolaget kan komma att tilldela obligationer utöver 20 MSEK i händelse av överteckning av Erbjudandet, dock maximalt ytterligare 3,9 MSEK dvs. 23,9 MSEK totalt.

Obligationerna emitterade under Erbjudandet ges ut till en kurs om nominellt 10 000 SEK per obligation. Minsta teckningspost under obligationslånet är en (1) obligation och därefter i multiplar om 10 000 SEK (motsvarande en (1) obligation). Obligationernas nominella belopp, ränta, teckningskurs samt teckningsposterna i Erbjudandet har fastställts av ADDvise styrelse.

Obligationerna har en löptid om cirka femtiotvå (52) månader och obligationslånet kommer att återbetalas i oktober 2022.

Teckningsperioden för obligationerna löper under tiden från 15 juni 2018 till och med 6 juli 2018. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger dock rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad. Anmälan om teckning ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 6 juli 2018.

Preliminär tidsplan

 • Teckningsperiod: 15 juni 2018 – 6 juli 2018.
 • Offentliggörande av utfall: den 10 juli 2018.
 • Beräknad likviddag: den 12 juli 2018
 • Obligationer emitteras och levereras: 16 juli 2018
 • Beräknad första dag för handel är den 23 juli 2018

Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger även rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och Baker McKenzie är legal rådgivare till ADDvise.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2018 kl. 08:45 CEST. 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.  

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i ADDvise i någon jurisdiktion, varken från ADDvise eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets obligationer. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Mangold Fondkommission AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. ADDvise har inte godkänt och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Erbjudandet. I varje EES-medlemsstat, förutom Sverige, riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har ADDvise obligationer varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa obligationer är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på ADDvise obligationer kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att ADDvise obligationer inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i ADDvise obligationer endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende ADDvise obligationer.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende ADDvise obligationer samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

Regulatoriska

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar. [image] Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK. De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200…

ADDvise erhåller order till ett värde av 3,5 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från AxisCare Health Logistics Inc, ett bolag som distribuerar medicinsk utrustning och produkter till sjukhus, kliniker, läkarmottagningar och sjukvårdsgrossister. Ordern har ett värde på cirka 3,5 MUSD. Ordern avser det receptbelagda kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern…

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting (NHS & Partners), en ledande byggentreprenör i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde på cirka 1,8 MUSD. Ordern avser design och konstruktion av en ISO 8 och ISO 7-klassificerad renrumsanläggning för tillverkning av produkter för gas-…

Orderingången för ADDvise Group under Q4 2022 uppgick till 524,0 MSEK vilket motsvarar en ökning med 195,0 %

Regulatoriska

ADDvise Groups orderingång under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 524,0 MSEK, vilket är en ökning med 195,0 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 177,6 MSEK. 7,7 procent av orderingångsökningen var organisk. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 1 184,1 MSEK en ökning med 134,5 procent jämfört med…