Kallelse till årsstämma i ADDvise Group AB (publ)

2023-04-04   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363–2115 ("Bolaget" och ”ADDvise”) kallar härmed till årsstämma den 5 maj 2023 klockan 10.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09.30.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

 

i)          dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 26 april 2023. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn (s.k. ”Rösträttsregistrering”) för att få delta i stämman. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och begära sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 28 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken,

 

ii)       dels anmäla deltagandet till Bolaget senast den 28 april 2023. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till hanna.myhrman@addvisegroup.se, alternativt via brev till ADDvise Group AB (publ), Att: Hanna Myhrman, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm. Anmälan ska omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per post eller per e-post till adresser enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 2 maj 2023. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.addvisegroup.se.

 

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen;
  2. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
 11. Val av styrelse och revisor.
 12. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2022.
 13. Beslut att bemyndiga styrelsen att emittera aktier/teckningsoptioner/konvertibler.
 14. Stämmans avslutande.

 


Förslag till beslut:
 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har inför årsstämman bestått av Per-Anders Tammerlöv (ordförande), Per Åhlgren, Roger Lindqvist samt Staffan Torstensson. Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.addvisegroup.se.

 

Valberedningen föreslår att advokat Emil Hedberg utses till ordförande vid stämman.

 

Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta att ingen vinstutdelning ska ske till aktieägarna för räkenskapsåret 2022 och att till stämmans förfogande stående medel om 300 839 932,61 kronor överförs i ny räkning.

 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år) till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år) till envar icke anställd styrelseledamot (dvs. totalt 750 000 kronor om styrelseval sker enligt valberedningens förslag).

 

Arvode till ledamöter i revisionsutskottet föreslås utgå med 50 000 kronor till ordförande och med 25 000 kr till envar ledamot (oförändrat jämfört med föregående år).

 

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 

Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse och revisor (punkt 10,11)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) ledamöter utan suppleanter.

 

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Staffan Torstensson, Erland Pontusson, Fredrik Celsing, Johanne Louise Brændgaard och Anna Ljung, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Valberedningen föreslår att Staffan Torstensson omväljs som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats, www.addvisegroup.se.

 

Valberedningen föreslår omval av revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbyrån har uttalat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer den auktoriserade revisorn Johan Engstam utses till att vara huvudansvarig revisor.

 

Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2022 (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare som upprättats i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §.

 

Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier/teckningsoptioner/konvertibler (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att sådana emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet samt stärka Bolagets kapitalbas eller i samband med förvärv.

 

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

 

Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

 

För giltigt beslut enligt denna punkt 13 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
 

Antal aktier och röster


Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 180 491 889 aktier, varav 7 619 439 aktier är av serie A, motsvarande 7 619 439 röster, och 172 872 450 aktier är av serie B, motsvarande 17 287 245 röster, varvid det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 24 906 684.
 

Handlingar
 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2022, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning för koncernledningen, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm och på Bolagets webbplats, www.addvisegroup.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

 

Behandling av personuppgifter

 

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats,https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf, samt Bolagets webbplats, https://www.addvisegroup.se/dokumentation/policy/. ADDvise Group AB (publ) har organisationsnummer 556363–2115 och säte i Stockholm.

 

 

 

*****

Stockholm i april 2023

ADDvise Group AB (publ)

Styrelsen

 

 

För vidare upplysningar, vänligen kontakta:

 

Hanna Myhrman, Chefsjurist

+46 709-82 92 23

hanna.myhrman@addvisegroup.se

 

 

Om ADDvise Group

 

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.