Delårsrapport 2018, 1 januari – 30 september

2018-10-25   Regulatoriskt pressmeddelande

Juli – september 2018

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 59,9 MSEK (47,4), en ökning med 26,4 % jämfört med samma period föregående år

EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 2,6 MSEK (0,5)

EBITDA för perioden uppgick till 1,7 MSEK (1,2)

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,2 MSEK (0,1)

Periodens resultat uppgick till -4,1 MSEK (-3,8)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,09 SEK (-0,09)

Orderingången för perioden uppgick till 55,9 MSEK (42,4), en ökning med 31,9 % jämfört med samma period föregående år

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -4,7 MSEK (-7,5)

Januari – september 2018

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 194,9 MSEK (177,6), en ökning med 9,8 % jämfört med samma period föregående år

EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 10,8 MSEK (10,6)

EBITDA för perioden uppgick till 9,8 MSEK (10,8)

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5,6 MSEK (7,5)

Periodens resultat uppgick till -4,9 MSEK (-3,4)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,11 SEK (-0,09)

Orderingången för perioden uppgick till 186,7 MSEK (176,5), en ökning med 5,8 % jämfört med samma period föregående år

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -4,4 MSEK (-10,1)

Kommentar från koncernchefen

Affärsområdet Sjukvård hade ett mycket starkt kvartal, och fick ett tillskott i form av nyförvärvet Merit Cables.

Orderingången i tredje kvartalet uppgick till 55,3 MSEK, vilket är en ökning med 29 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen i samma kvartal uppgick till 59,9 MSEK, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär uppgick till 2,6 MSEK i kvartalet, att jämföra med 0,5 MSEK för samma kvartal föregående år. Förbättringen är bland annat ett resultat av våra kostnadsbesparingsprogram och förbättrade bruttomarginaler. EBITDA uppgick till 1,7 MSEK, att jämföra med 1,2 MSEK för samma kvartal föregående år. I tredje kvartalet påverkades EBITDA negativt av förvärvskostnader om 1,0 MSEK i kvartalet. Föregående år påverkades EBITDA av förvärvskostnader om 0,1 MSEK, övriga poster av engångskaraktär om 0,2 MSEK och av en nedskrivning av beräknad villkorad tilläggsköpeskilling för genomförda förvärv om 1,0 MSEK, vilket totalt gav en positiv nettoeffekt på EBITDA om 0,7 MSEK för det tredje kvartalet.

Affärsområdet Sjukvård

Affärsområdet Sjukvård hade ett starkt kvartal. Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 29,6 MSEK, att jämföra med 14,3 MSEK för samma kvartal föregående år. Den organiska tillväxten bidrog med 5,4 MSEK i ökad nettoomsättning, och bolag som förvärvades under 2017 och 2018 bidrog med 9,9 MSEK i nettoomsättning under kvartalet. En majoritet av försäljningen inom affärsområdet sker på marknader utanför Norden, där den nordamerikanska marknaden dominerar.

Affärsområdet Lab

Alla verksamheter i affärsområdet Lab är baserade i Norden och påverkas i hög grad av semesteruppehållet. Nettoomsättning och EBITDA för kvartalet är lägre än samma kvartal föregående år. Bruttomarginal och resultat inom affärsområdet har påverkats negativt av den svaga kronan mot Euron samt av omstruktureringar inom företaget LabRum. Omstruktureringsarbetet inom LabRum väntas under Q4 successivt förbättra resultatet i LabRum.

Förvärv

I augusti slutfördes förvärvet av Merit Cables Inc, som konsolideras i koncernen från den 1 augusti 2018. Under de två månader i kvartalet Merit Cables ingått i koncernen, bidrog bolaget med 0,2 MSEK i resultat med hänsyn taget till förvärvskostnader. Bolaget ingår nu i affärsområdet Sjukvård. Merit Cables designar och tillverkar kablar till framförallt sjukvården och är baserat i USA.

Arbetet med att tillföra nya verksamheter till koncernen pågår löpande, och likaså arbetet att bygga vidare på de verksamheter som redan finns i koncernen.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Aaron Wong, CFO

Tel 08-128 766 03, e-post: aaron.wong@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ)

Box 27047

102 51 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.