ADDvise Group AB (publ) offentliggör uppdaterade preliminära räkenskaper Proforma för pågående förvärv - Regulatorisk information

2019-01-28   Regulatoriskt pressmeddelande

Uppdaterade räkenskaper

ADDvise tagit fram uppdaterade preliminära räkenskaper för helåret 2018 som förtydligar påverkan som ADDvise senaste förvärv har haft på ADDvise räkenskaper, samt förvärvet av det tidigare nämnda finska medtech-bolagets (”Bolaget”) förväntande påverkan på räkenskaperna. ADDvise preliminära siffror för helåret 2018 (”Prel FY 18”) räkenskaper motsvarar tillväxt i nettoomsättning om 17,7 procent jämfört med helåret 2017 samt en ökning av EBITDA före kostnader för förvärv om 18,7 procent. Proforma Prel FY 18 jämfört med ADDvise Prel FY 18 motsvarar en tillväxt i nettoförsäljning om 25,2 procent, samt en ökning av EBITDA före kostnader för förvärv om 47,5 procent. Följande tabell med uppdaterade räkenskaper har varken reviderats eller granskats av ADDvise revisor. Tabellen utvisar ADDvise preliminära uppdaterade räkenskaper för helåret 2018, Bolagets preliminära räkenskaper för helåret 2018 samt summan av de två.

Proforma*** Bolaget** ADDvise* ADDvise Helår
 MSEK Prel. FY 18  Prel. FY 18  Prel. FY 18  1 jan 2017 – 31 dec 2017
Nettoomsättning  353,66  71,26  282,4  239,9
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär  27,14  8,74  18,4  15,5
EBITDA  26,04  8,74  17,3  12,1
EBIT  19,62  8,02  11,6  7,6
EBT  6,26  7,96  -1,7  -10,6
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär %  7,3%  12,8%  6,5%  6,50%
EBITDA-marginal %  5,9%  12,8%  6,1%  5,10%
EBIT-marginal %  4,3%  11,8%  4,1%  3,20%
Tillväxt nettoomsättning %  25,2%  10,4%  17,7%  22,80%

* Preliminära siffor för ADDvise Group för perioden 1 jan 2018 – 31 dec 2018

** Preliminära siffror för Bolaget för perioden 1 jan 2018 – 31 dec 2018, omräknat från Euro till en kurs 1 EUR = 10,31 SEK

*** Proforma är summan av de preliminära sifforna för ADDvise och för Bolaget.

Siffrorna är preliminära och bokslutskommunikén för 2018 offentliggörs 21 februari 2019.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 


Viktig information:
 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2019 kl. 13:15 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.