Regulatorisk information- ADDvise Group AB (publ) genomför företrädesemission om cirka 24,9 MSEK garanterad av huvudägare och styrelse.

2018-12-12   Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 april 2018, beslutat om en nyemission av units, vardera bestående av en aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption med företrädesrätt för ADDvise befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattar högst 43 042 288 units. ADDvise offentliggör också uppdaterade rullande tolv månaders räkenskaper för perioden november 2017 till oktober 2018

Sammanfattning

 • Genom Företrädesemissionen tillförs ADDvise – vid fullteckning – cirka 24,9 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier kommer ADDvise att tillföras ytterligare cirka 27,9 MSEK.
 • Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från nuvarande storägare och styrelsemedlemmar i ADDvise.
 • Befintliga aktieägare har rätt till att teckna en (1) unit för varje ägd aktie per avstämningsdagen den 15 januari 2019. En (1) unit består av en (1) aktie av serie B samt en (1) teckningsoption av serie 2019/2021. Teckningskurs är 0,58 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,58 SEK per aktie (teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt).

Företrädesemissionen omfattar högst 43 042 288 units, motsvarande högst 43 042 288 aktier av serie B och högst 43 042 288 teckningsoptioner. En (1) teckningsoption ger möjlighet att teckna en (1) nyemitterad aktie av serie B under perioden 25 januari till och med 8 februari 2021. Teckningskursen för att teckna aktie med stöd av teckningsoptionen kommer att vara 0,65 SEK.

 • Avstämningsdag för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen är den 15 januari 2019. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 17 januari 2019 till och med den 31 januari 2019.
 • Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses användas som kontantbetalning för del av köpeskillingen för förvärvet av det Helsingforsbaserade Med Tech-företaget (”Bolaget”), vilket offentliggjordes idag, den 12 december 2018 i ett separat pressmeddelande. Eventuell emissionslikvid från teckningsoptionerna avses att användas till finansiering av framtida förvärv.
 • ADDvise offentligör vidare uppdaterade räkenskaper för rullande tolv månader för perioden 1 novmeber 2017 – 31 oktober 2018.

 

Bakgrund och motiv i sammandrag

ADDvise Group AB är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett flertal dotterbolag organiserade i två affärsområden; Lab och Sjukvård. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och kundnyttan – både geografiskt och produktmässigt.

ADDvise genomför Företrädesemissionen i syfte att delvis finansiera förvärvet av Bolaget. Bolaget ett distributionsbolag verksamt inom försäljning och service av högkvalitativ medtech-utrustning.  Bolaget hade en omsättning om cirka 65,0 MSEK och ett justerat rörelseresultat om cirka 7,2 MSEK för 2017 och estimerat en omsättning om 67,0 MSEK med ett justerat rörelseresultat om cirka 7,2  MSEK för 2018.

Förvärvet väntas stärka ADDvise position på den nordiska marknaden inom hälsovårdssektorn och öka ADDvise Groups resultat och omsättning.

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas i sin helhet för erläggande av del av köpeskillingen för förvärvet av Bolaget. Mer information om förvärvet samt det Letter of Intent som ADDvise ingått avseende förvärvet återfinns i separat pressmeddelande som offentliggjordes idag, den 12 december 2018.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för ADDvise, har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 april 2018, beslutat om Företrädesemission av units, vardera bestående av en aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption, enligt följande villkor:

 • För varje befintlig aktie (oaktat serie) erhålls en (1) uniträtt. Varje uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit till en teckningskurs om 0,58 SEK.
 • En (1) unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie 2019/2021. Företrädesemissionen omfattar högst 43 042 288 units, motsvarande 43 042 288 nya aktier av serie B och 43 042 288 teckningsoptioner. Teckningskursen om 0,58 SEK per unit innebär en teckningskurs om 0,58 SEK per aktie; teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs ADDvise cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen medför en ökning av ADDvise aktiekapital med 4 304 228,80 SEK, från 4 304 228,80 SEK till 8 608 457,60 SEK. Full teckning av Företädesemissionen medför en ökning av antalet aktier från 43 042 288 aktier till 86 084 576 aktier, vilket innebär en ökning om 43 042 288 aktier.
 • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen – under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas – uppgår utspädningseffekten till 50 procent. För aktieägare som avstår från att delta, och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, uppgår en utspädning om cirka 33,33 procent. För aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen i sin helhet, och vid antagande om full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner, uppgår den totala utspädningen till cirka 66,67 procent.  
 • Teckningsperiod för teckning av units kommer att vara från och med den 17 januari 2019 till och med den 31 januari 2019.
 • Teckningsoptionerna berättigar till teckning av en ny aktie av serie B under teckningsperioden från och med den 25 januari till och med den 8 februari 2021, till en teckningskurs om 0,65 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs ADDvise cirka 27,9 MSEK, före emissionskostnader. Utnyttjandet av teckningsoptionerna medför en ökning av aktiekapitalet om 4 304 228,80 SEK, från 8 608 457,60 SEK till 12 912 686,40 SEK.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 12,8 MSEK, motsvarande cirka 51,4 procent av Företrädesemissionen, av teckningsförbindelser från befintliga stora aktieägare samt cirka 12,1 MSEK, motsvarande 48,6 procent, av emissionsgarantier från befintliga aktieägare och medlemmar i ADDvise styrelse. Sammanlagt är således 100 procent av emissionsbeloppet täckt av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av Rikard Akhtarzand (VD och styrelseledamot, genom bolag och privat), Staffan Torstensson (Styrelseordförande, genom bolag), Meg Tivéus (Styrelseledamot), GoMobile AB, Nordnet Pension, Anders Wihlborn, Magnus Vahlquist och Wilhelm Christerson. Emissionsgarantier har lämnats av Rikard Akhtarzand (genom bolag), Staffan Torstensson (genom bolag), Meg Tiveus, Fredrik Celsing (Styrelseledamot), Nordnet Pension, Anders Wihlborn, Magnus Vahlquist, Wilhelm Christerson och Mangold Fondkommission AB. För emissionsgarantierna utgår en sedvanlig kontant garantiprovision om 10 procent av garanterat belopp, eller om garanten väljer att erhålla betalning i form av aktier, 12 procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår till de aktieägare som ingått teckningsförbindelser.

Preliminär tidplan

11 januari 2019 Beräknad dag för offentliggörande av investeringsmemorandum.
11 januari 2019 Sista dag för handel i ADDvises aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter.
14 januari 2019 Första dag för handel i ADDvises aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter.
15 januari 2019 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i ADDvise aktiebok denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen.
17 januari –
29 januari 2019
Handel med uniträtter på Nasdaq First North.
17 januari –
31 januari 2019
Teckningsperiod för Företrädesemissionen.
5 februari 2019 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till ADDvise i samband med Företrädesemissionen.

Uppdaterade räkenskaper

I samband med Företrädesemissionen har ADDvise tagit fram uppdaterade räkenskaper som förtydligar påverkan som ADDvise senaste förvärv har haft på ADDvise räkenskaper, samt förvärvet av Bolaget förväntande påverka på räkenskaperna. ADDvise rullande tolv månader (”LTM”) räkenskaper motsvara tillväxt i nettoomsättning om 18,6 procent jämfört med helåret 2017 samt en ökning av EBITDA före kostnader för förvärv om 16,5 procent. LTM Proforma jämfört med LTM ADDvise motsvarar en tillväxt i nettoförsäljning om 24 procent, samt en ökning av EBITDA före kostnader för förvärv om 45,7 procent. Följande tabell med uppdaterade räkenskaper har varken reviderats eller granskats av ADDvise revisor. Tabellen utvisar ADDvise uppdaterade räkenskaper, Bolaget LTM samt summan av de två.

LTM Proforma***  Bolaget LTM**  ADDvise LTM* ADDvise Helår
 MSEK 2017/2018 31 okt 2017-30 sept 2018 1 nov 2017 – 31 okt 2018 1 jan 2017 – 31 dec 2017
Nettoomsättning 352,78 68,22 284,56 239,9
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 26,29 8,24 18,05 15,5
EBITDA 24,35 8,24 16,11 12,1
EBIT 17,64 8,16 9,48 7,6
EBT 0,87 8,09 -7,22 -10,6
Periodens resultat 3,93 6,84 -2,91 -5,8
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär % 7,30% 12,10% 6,30% 6,50%
EBITDA-marginal % 5,90% 12,10% 5,70% 5,10%
Rörelsemarginal % 4,30% 12,00% 3,30% 3,20%
Nettomarginal % 1,10% 10,00% -1,00% -4,40%
Nettoomsättning tillväxt % 24,00% 5,70% 18,6%  22,80%

* LTM för ADDvise Group för perioden 1 nov 2017 – 31 okt 2018

** LTM för Bolaget för perioden 1 okt 2017 – 30 sept 2018, omräknat från Euro till en kurs 1 EUR = 10,31 SEK

*** LTM Proforma är summan av LTM ADDvise Group och LTM Bolaget  

Not: Bolaget LTM har en justerad EBITDA för personalkostnader: Ägares löner som ligger över marknadssnittet. Justering om cirka 1.9 MSEK på EBITDA och efterföljande poster. 

För mer information vänligen kontakta:
Rikard Akhtarzand, VD
Tel: +46 765-25 90 71
E-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
Hemsida: www.addvisegroup.se

Denna information är sådan som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise 

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att förvärva, teckna units eller på annat sätt handla med aktier, units eller andra värdepapper i ADDvise. Inbjudan till berörda personer att teckna units i ADDvise kommer endast att ske genom det investeringsmemorandum som ADDvise beräknar offentliggöra den 11 januari 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken uniträtter, betalda tecknades units (”BTU”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, i Australien, Japan, Kanada eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar ADDvise aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. ADDvise lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

Regulatoriska

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar. [image] Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK. De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200…

ADDvise erhåller order till ett värde av 3,5 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från AxisCare Health Logistics Inc, ett bolag som distribuerar medicinsk utrustning och produkter till sjukhus, kliniker, läkarmottagningar och sjukvårdsgrossister. Ordern har ett värde på cirka 3,5 MUSD. Ordern avser det receptbelagda kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern…

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting (NHS & Partners), en ledande byggentreprenör i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde på cirka 1,8 MUSD. Ordern avser design och konstruktion av en ISO 8 och ISO 7-klassificerad renrumsanläggning för tillverkning av produkter för gas-…

Orderingången för ADDvise Group under Q4 2022 uppgick till 524,0 MSEK vilket motsvarar en ökning med 195,0 %

Regulatoriska

ADDvise Groups orderingång under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 524,0 MSEK, vilket är en ökning med 195,0 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 177,6 MSEK. 7,7 procent av orderingångsökningen var organisk. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 1 184,1 MSEK en ökning med 134,5 procent jämfört med…