Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 26 april 2016

2016-04-27   Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Till styrelseledamöter omvaldes Staffan Torstensson (ordförande), Rikard Akhtarzand, Meg Tivéus samt Fredrik Celsing. Kenneth Lindqvist avböjde omval och lämnar styrelsen.

Till revisor valdes PwC Sverige med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor, som ersätter tidigare revisor Ernst & Young.

Det beslutades att arvode till styrelsens ledamöter skulle utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande samt med 75 000 kr till i bolaget icke anställd ledamot, att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning samt att inget arvode skulle utgå till Valberedningens ledamöter.

Det beslutades att godkänna samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes av årsstämman 2015. Det beslutades att godkänna väsentligen samma procedur för utseende av Valberedningens ledamöter som tillämpats i Bolaget det senaste året.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Det beslutades att ändra bolagets bolagsordning, för att möjliggöra beslut om minskning av aktiekapitalet enligt nedan, avseende gränserna för aktiekapitalet genom att gränserna ändrades från lägst 12 800 000 kr och högst 51 200 000 kr till lägst 2 800 000 kr och högst 11 200 000 kr.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital

Det beslutades att minska bolagets aktiekapital med 25 589 382,30 kr från 28 432 647,00 kr till 2 843 264,70 kr för överföring till fritt eget kapital. Skälet för beslutet är att förbättra relationen mellan aktiekapitalet och det fria egna kapitalet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

 

 

För ADDvise Group AB (publ)

Styrelsen

 

För vidare upplysningar: Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Group AB (publ), +46 765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska