ADDvise genomför spridningsemission av B-aktier

2016-01-15   Icke-regulatoriskt pressmeddelande

För att få en större spridning av ägandet i Bolaget och tillföra ytterligare kapital för fortsatt tillväxt har styrelsen i ADDvise, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2015 beslutat om en spridningsemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom Emissionen tillförs ADDvise maximalt 2,5 miljoner Euro (ca 23 miljoner kronor) före avdrag för emissionskostnader.

Spridningserbjudandet i sammandrag

 • Erbjudandet omfattar högst 9 000 000 nya B-aktier riktat mot kunder hos Avanza, d.v.s. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motiven för Emissionen är att få en större spridning i aktien för att skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet, för att finansiera det potentiella förvärvet av Labrum AB samt för att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning.

 

 • Teckningskursen per B-aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 15 – 26 januari 2016. Inget courtage utgår.

 

 • Det totala erbjudandet uppgår till maximalt 2,5 miljoner Euro (ca 23 miljoner kronor) och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.

 

 • Anmälningsperioden löper mellan den 15-26 januari 2016 och anmälan om teckning ska vara Avanza tillhanda senast kl. 15:00 den 26 januari 2016. Anmälan är bindande.

 

 • Minsta investeringen uppgår till 2 000 B-aktier och därefter i jämna poster om 100 B-aktier.  

 

Bakgrund och motiv

ADDvise är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor.

ADDvise är fokuserat inom två affärsområden, lab och sjukvård. Inom dessa områden levererar ADDvise laboratorieinredning, medicinteknik och instrument till sjukvårds- och forskningsenheter i flera länder. Bolaget har en tydlig förvärvsstrategi och under de senaste åren har flera viktiga förvärv skett där ambitionen har varit att höja förvärvstakten från och med 2015. Som ett led i denna strategi offentliggjorde ADDvise den 7 december 2015 att Bolaget tecknat avsiktsförklaring om att förvärva Labrum, som säljer laboratorieutrustning, laboratorieinredning och skyddsventilation.

ADDvise har sedan 1998 varit listat på Nasdaq First North och sedan mars 2015 på marknadsplatsens Premier-segment. Under 2016 planeras en ansökan om notering på Nasdaq Stockholm Small Cap och i syfte att få en större spridning av aktien och därigenom bättre likviditet i aktien inför noteringen genomförs spridningsemissionen. Emissionslikviden kommer även att användas för Bolagets fortsatta tillväxt.

Emissionen omfattar högst 9 000 000 B-aktier och teckningskursen för varje B-aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 15 – 26 januari 2016. Vid fulltecknad emissionen tillförs ADDvise ca 23 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning i emissionen kommer Bolaget att totalt ha 24 238 878 aktier fördelat på 7 619 439 A-aktier och 16 619 439 B-aktier medan aktiekapitalet kommer att öka med 9 000 000 kronor från 15 238 878 kronor till 24 238 878 kronor. Emissionen medför, givet att den fulltecknas, en utspädningseffekt om 37 procent för existerande aktieägare. 

Tidsplan

 • Offentliggörande av spridningsemissionen: 15 januari 2016.
 • Anmälningsperioden löper mellan den 15-26 januari 2016 och anmälan om teckning ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl. 15:00 den 26 januari 2016.
 • Likviddag är den 27 januari 2016. Likvida medel för betalning av tilldelade B-aktier ska finnas disponibelt på depån den 26-27 januari 2016.
 • Information om tilldelning beräknas ske den 27 januari 2016 genom upprättande av nota på Avanza Banks kunders depå.
 • Utfallet i Emissionen beräknas offentliggöras den 27 januari 2016.
 • Interimsaktier erhålls på angiven depå den 27 januari 2016. Inför första handelsdag omvandlas interimsaktierna till nyemitterade ADDvise-aktier av serie B. Detta beräknas ske omkring den 29 januari 2016.

 

Rådgivare

Avanza agerar finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå legal rådgivare till ADDvise.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska