Delårsrapport 2023, 1 januari – 30 juni

2023-07-20   Regulatoriskt pressmeddelande

April - juni 2023

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 344,4 MSEK (231,9), en ökning med 48,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 10,4 %.

Orderingången för perioden uppgick till 319,3 MSEK (260,9), en ökning med 22,4 %. Organisk tillväxt uppgick till 15,7 %.

EBITDA för perioden uppgick till 121,6 MSEK (34,3)

Periodens resultat uppgick till 3,2 MSEK (19,1)

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,02 SEK (0,11)

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 102,2 MSEK (20,3)

Uppdaterad prognos 2023, 500 MSEK i EBITDA proforma och 1,7 miljarder SEK i nettoomsättning proforma

Januari - juni 2023

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 654,9 MSEK (394,3), en ökning med 66,1 %. Organisk tillväxt uppgick till 14,6 %.

Orderingången för perioden uppgick till 659,6 MSEK (391,7), en ökning med 68,4 %. Organisk tillväxt uppgick till 39,1 %.

EBITDA för perioden uppgick till 205,8 MSEK (55,5)

Periodens resultat uppgick till 38,8 MSEK (19,1)

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,21 SEK (0,11)

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 225,5 MSEK (20,6)

VD-kommentar

Starkt kvartal och höjd prognos för 2023

Andra kvartalet 2023 visade på en fortsatt trend av ökande orderingång, omsättning och resultat, både jämfört med motsvarande period föregående år och sekventiellt. EBITDA-resultatet ökade med 254,5 % till 121,6 MSEK med en cash conversion om 84,0 %. Omsättningen ökade med 48,5 % till 344,4 MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 10,4%. Orderingången visade fortsatt styrka under kvartalet och ökade med 22,4 %, organiskt var ökningen 15,7 %. Finansnettot i andra kvartalet har belastats med engångskostnader till följd av refinansiering av utestående obligationslån uppgående till 37,1 MSEK, varav 14,1 MSEK var icke kassaflödespåverkande.

Labsegmentet fortsätter visa tillväxt med en marginalmässigt starkare plattform och produktmix. Segmentet ökade sin nettoomsättning under kvartalet med 133,5 % och orderingång med 38,8 %. Ordrar med laboratorieutrustning till kliniska studier, ett av koncernens produktsegment med högst marginal, har levererats snabbare än väntat och bidragit både till försäljningsökning och marginalexpansion. Vi fortsätter att fokusera på en produktmix med högre marginaler och att aktivt välja lönsammare projekt. Sammantaget har det förbättrat EBITDA-marginalen till 50,8 % (9,8) och EBITDA-resultatet nådde 73,6 MSEK (6,1).

I kvartalet såg vi fortsatt god efterfrågan inom Sjukvårdssegmentet särskilt inom produktsegmenten läkemedel och medicinteknisk utrustning, framförallt i USA. Orderingången ökade 17,8 % och nettoomsättningen 17,5 % jämfört med samma period förra året. Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick under kvartalet till 10,5 %.

Vi arbetar proaktivt med att förbättra våra marginaler och har kunnat fortsätta stärka vår EBITDA-marginal genom att priskompensera oss. Labsegmentet har särskilt bidragit till marginalförstärkningen och koncernens justerade EBITDA-marginal uppgick till 35,3 % (13,7) i kvartalet. Båda segmenten har gått starkt under de senaste kvartalen och vi ser fortsatt fin efterfrågan även om rörelsemarginalen kan fluktuera mellan kvartalen på grund av produktmix.

Koncernens operationella kassaflöde i kvartalet var fortsatt starkt. Vi har fortsatt arbetet med att optimera vår balansräkning, lagerhantering och kundfordringar/leverantörsskulder. Vid utgången av andra kvartalet uppgick den räntebärande nettoskulden till 1,5 gånger EBITDA jämfört med 2,1 gånger EBITDA vid utgången av Q1 2023.

I kvartalet refinansierade vi vårt utestående obligationslån om 0,65 miljarder SEK med ett nytt treårigt obligationslån om 1,0 miljarder SEK i en ram om 2,0 miljarder SEK. Lånet kunde emitteras till lägre ränta vilket sänker våra upplåningskostnader och ger oss goda möjligheter att fortsätta leverera på våra långsiktiga mål.

Utöver de i år redan kommunicerade förvärven har vi en välfylld pipeline med kompletterande förvärv inom våra befintliga produktsegment. Prisbilden på förvärv har kommit ner något till följd av att flera aktörer har svårare att finansiera förvärv. Säljare har även en något mer ödmjuk inställning till pris vilket pressar förvärvsmultiplar.

Vi har i och med utgången av andra kvartalet redan nått vårt lönsamhetsmål för helåret 2023. Målet var satt till 330 MSEK i EBITDA på proformabasis före utgången av året. Vid utgången av andra kvartalet 2023 uppgick EBITDA på proformabasis till 353 MSEK. Vi har idag därför höjt vårt proforma EBITDA-mål för 2023 till 500 MSEK. Det nya målet bygger på att de förvärv som redan är kommunicerade tillträds under andra halvåret. Samtidigt höjer vi också omsättningsmålet för året från 1,6 miljarder SEK till 1,7 miljarder SEK på proformabasis. Ingen ytterligare finansiering behövs för att nå det nya målet och min bedömning är att vi kan nå målen och samtidigt hålla oss inom ramen för en nettoskuldsättning på maximalt 3,0x EBITDA.

Vårt övergripande mål är att förlänga, förbättra och rädda människors liv genom att utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster till sjukvård och forskning. Vår finansiella position är fortsatt god och vi är väl rustade att kunna genomföra kompletterande förvärv på prioriterade marknader med fokus på högkvalitativ forskning och sjukvård.

Rikard Akhtarzand, VD

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

076-525 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Sebastian Robson, Finanschef

070-441 84 48

sebastian.robson@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2023 kl. 07.45 CEST.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Delårsrapporten publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise Groups VD avyttrar aktier – kvarstår som dedikerad långsiktig ägare

Regulatoriska

Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”), har informerat Bolaget att han avyttrat 2 500 000 B-aktier i ADDvise, vilket motsvarar cirka 1,3% av totala antalet aktier och 18,1% av hans totala aktieinnehav, samt att han har ingått ett 180-dagars lock-up avtal för sina resterande aktier. Aktierna har sålts i en…

ADDvise förvärvar Diabetic Supplies Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Diabetic Supplies Inc. (”Diabetic Supplies”) avseende förvärv av samtliga aktier i Diabetic Supplies i enlighet med den avsiktsförklaring som tidigare kommunicerats. Tillträdet till aktierna förväntas ske i början av september 2023. Diabetic Supplies omsättning för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2023 uppgick…

ADDvise erhåller order till ett värde av 4 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Tecnimont. Ordern avser design och konstruktion av flera renrumsanläggningar som ska användas i ett större industriellt projekt. Ordern har ett värde på cirka 4 MUSD. Tecnimont, som är ett dotterbolag till Maire, är ledade inom integrerade byggtekniska tjänster och entreprenad för komplexa anläggningar…

ADDvise Group rekryterar Oliver Humlen som ny CFO

Regulatoriska

ADDvise rekryterar Oliver Humlen som ny CFO och medlem i koncernens ledningsgrupp. Oliver har mer än 10 års erfarenhet från investment banking och kommer närmast från Pareto Securities. Där har han varit verksam inom avdelningen Debt Capital Markets i 9 år varav 6 år som partner. Dessförinnan arbetade Oliver på Barclays i London inom Mergers…