ADDvise Group AB (publ) föreslår riktad emission till garanter i samband med den företrädesemission som övertecknades – Regulatorisk information

2019-02-22   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av 43 042 288 units som offentliggjordes den 12 december 2018 (”Företrädesemissionen”). I samband med detta genomförs riktade emissioner i enlighet med garantiavtal till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier (”Ersättningsemissionerna”). Teckningskursen i Ersättingsemissionerna är fastställd till 0,638 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av fordran.

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanterna möjlighet att välja att erhålla sin garantiersättning i form av kontanter eller aktier. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier av serie B i Bolaget. Med anledning av detta kommer Bolaget kalla till en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 12 mars 2019, för att besluta om riktade emissioner om totalt 2 005 526 aktier av serie B till garanterna.

Extra bolagsstämman föreslås dels fatta beslut om emission av 1 058 248 aktier av serie B till de garanter som tillhör den så kallade LEO-kretsen (dessa är Fredrik Celsing, styrelseledamot, Kivsvalk AB (Rikard Akhtarzand, styrelseledamot och VD), Meg Tivéus AB (Meg Tivéus, styrelseledamot) samt Tuida Holding AB (Staffan Torstensson, styrelseordförande), dels fatta beslut om emission av 947 278 aktier av serie B till de externa garanterna (dessa är Nordnet Pension, Mangold Fondkommission AB samt Wilhelm Christerson).

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionerna är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal.

Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av respektive persons garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 0,638 SEK per aktie, vilket är den volymvägda genomsnittskursen för ADDvise aktie av serie B under teckningstiden från den 17 januari till den 31 januari. Genom den riktade emissionen ökar ADDvise antal aktier med 2 005 526 aktier av serie B till totalt 88 090 102 aktier, varav 7 619 439 aktier av serie A och 80 470 663 aktier av serie B. Aktiekapitalet ökar genom Ersättningsemissionerna med totalt 200 552,60 SEK till 8 809 010,20 SEK. Utspädningen med anledning av den riktade emission uppgår till 2,28 procent.

Nedan presenteras de garanter som begärt att erhålla sin respektive garantiersättning i form av aktier av serie B i Bolaget.

Externa:

Nordnet Pension

Mangold Fondkommission AB

Wilhelm Christerson

LEO-kretsen:

Fredrik Celsing

Kivsvalk AB (Rikard Akhtarzand)

Meg Tivéus AB (Meg Tivéus)

Tuida Holding AB (Staffan Torstensson)

Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande idag, den 22 februari 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till ADDvise i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Rikard Akhtarzand, VD
Tel: +46 765-25 90 71
E-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
Hemsida: www.addvisegroup.se

Denna information är sådan som ADDvise Group AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl 08:30 CET.

Om ADDvise 

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.