ADDvise Group AB (publ) föreslår riktad emission till garanter i samband med den företrädesemission som övertecknades – Regulatorisk information

2019-02-22   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av 43 042 288 units som offentliggjordes den 12 december 2018 (”Företrädesemissionen”). I samband med detta genomförs riktade emissioner i enlighet med garantiavtal till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier (”Ersättningsemissionerna”). Teckningskursen i Ersättingsemissionerna är fastställd till 0,638 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av fordran.

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanterna möjlighet att välja att erhålla sin garantiersättning i form av kontanter eller aktier. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier av serie B i Bolaget. Med anledning av detta kommer Bolaget kalla till en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 12 mars 2019, för att besluta om riktade emissioner om totalt 2 005 526 aktier av serie B till garanterna.

Extra bolagsstämman föreslås dels fatta beslut om emission av 1 058 248 aktier av serie B till de garanter som tillhör den så kallade LEO-kretsen (dessa är Fredrik Celsing, styrelseledamot, Kivsvalk AB (Rikard Akhtarzand, styrelseledamot och VD), Meg Tivéus AB (Meg Tivéus, styrelseledamot) samt Tuida Holding AB (Staffan Torstensson, styrelseordförande), dels fatta beslut om emission av 947 278 aktier av serie B till de externa garanterna (dessa är Nordnet Pension, Mangold Fondkommission AB samt Wilhelm Christerson).

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionerna är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal.

Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av respektive persons garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 0,638 SEK per aktie, vilket är den volymvägda genomsnittskursen för ADDvise aktie av serie B under teckningstiden från den 17 januari till den 31 januari. Genom den riktade emissionen ökar ADDvise antal aktier med 2 005 526 aktier av serie B till totalt 88 090 102 aktier, varav 7 619 439 aktier av serie A och 80 470 663 aktier av serie B. Aktiekapitalet ökar genom Ersättningsemissionerna med totalt 200 552,60 SEK till 8 809 010,20 SEK. Utspädningen med anledning av den riktade emission uppgår till 2,28 procent.

Nedan presenteras de garanter som begärt att erhålla sin respektive garantiersättning i form av aktier av serie B i Bolaget.

Externa:

Nordnet Pension

Mangold Fondkommission AB

Wilhelm Christerson

LEO-kretsen:

Fredrik Celsing

Kivsvalk AB (Rikard Akhtarzand)

Meg Tivéus AB (Meg Tivéus)

Tuida Holding AB (Staffan Torstensson)

Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande idag, den 22 februari 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till ADDvise i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Rikard Akhtarzand, VD
Tel: +46 765-25 90 71
E-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
Hemsida: www.addvisegroup.se

Denna information är sådan som ADDvise Group AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl 08:30 CET.

Om ADDvise 

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise tillkännager preliminärt resultat för 2022 som är starkare än förväntat

Regulatoriska

Det preliminära resultatet för ADDvise Group för helåret 2022 avviker väsentligt från vad ADDvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar. [image] Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande 12 månader uppgår till 1097 miljoner SEK, med justerat EBTIDA proforma på 241 miljoner SEK. De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är justerat EBITDA proforma 200…

ADDvise erhåller order till ett värde av 3,5 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag Poly Pharmaceuticals Inc har erhållit en order från AxisCare Health Logistics Inc, ett bolag som distribuerar medicinsk utrustning och produkter till sjukhus, kliniker, läkarmottagningar och sjukvårdsgrossister. Ordern har ett värde på cirka 3,5 MUSD. Ordern avser det receptbelagda kosttillskottet Folite som är utvecklat och tillverkat av Poly Pharmaceuticals. Leverans av ordern…

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,8 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från Nasser Saeed Al Hajri & Partners Contracting (NHS & Partners), en ledande byggentreprenör i Förenade Arabemiraten. Ordern har ett värde på cirka 1,8 MUSD. Ordern avser design och konstruktion av en ISO 8 och ISO 7-klassificerad renrumsanläggning för tillverkning av produkter för gas-…

Orderingången för ADDvise Group under Q4 2022 uppgick till 524,0 MSEK vilket motsvarar en ökning med 195,0 %

Regulatoriska

ADDvise Groups orderingång under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 524,0 MSEK, vilket är en ökning med 195,0 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 177,6 MSEK. 7,7 procent av orderingångsökningen var organisk. Orderingången för helåret 2022 uppgick till 1 184,1 MSEK en ökning med 134,5 procent jämfört med…