Bokslutskommuniké 2022, 1 januari - 31 december

2023-02-23   Regulatoriskt pressmeddelande

Oktober - december 2022

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 320,3 MSEK (155,0), en ökning med 106,6 %. Organisk tillväxt uppgick till 5,5 %.

Orderingången för perioden uppgick till 517,7 MSEK (177,6), en ökning med 191,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 7,7 %.

Justerat EBITDA för perioden uppgick till 85,8 MSEK (19,0)

EBITDA för perioden uppgick till 90,4 MSEK (19,4)

Periodens resultat uppgick till 28,1 MSEK (1,8)

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,16 SEK (0,01)

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 77,8 MSEK

Januari - december 2022

Nettoomsättningen för året uppgick till 951,5 MSEK (466,0), en ökning med 104,2 %. Organisk tillväxt uppgick till 9,5 %.

Orderingången för året uppgick till 1 177,8 MSEK (505,0), en ökning med 133,2 %. Organisk tillväxt uppgick till 9,6 %.

Justerat EBITDA för året uppgick till 174,9 MSEK (57,1)

EBITDA för året uppgick till 185,1 MSEK (57,3)

Årets resultat uppgick till 81,1 MSEK (2,8)

Resultat per aktie för året uppgick till 0,46 SEK (0,02)

Operationellt kassaflöde för året uppgick till 120,7 MSEK

VD-kommentar

Rekordresultat och starkt kassaflöde

Det fjärde kvartalet avslutade ett rekordår för koncernen med högre omsättning och resultat. Orderingången var stark under kvartalet och ökade med 192 %, organiskt var ökningen 7,7 %. Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick under kvartalet till 5,5 %.

När vi summerar 2022 kan vi konstatera att vi slog vårt mål. Det justerade EBITDA-resultatet blev 232 MSEK och nettoomsättningen 1 100 MSEK, båda på proformabasis. Vi uppdaterade vårt finansiella mål för 2022 i april förra året. Målet sattes till att innan utgången av 2022 på proformabasis rullande 12 månader nå ett justerat EBITDA-resultat över 200 MSEK och en omsättning om 1 000 MSEK.

Vi har fortsatt arbeta systematiskt med att förbättra våra marginaler och trots en utmanade miljö med inflation och prisökningar har vi kunnat stärka vår EBITDA-marginal genom att jobba med en aktiv prisstrategi. Förvärv och framförallt Sjukvårdsegmentet har bidragit till marginalförstärkningen och vi summerar koncernens justerade EBITDA-marginal till 28,2 % (12,5) för kvartalet och 18,4 % (12,2) för helåret 2022.

Koncernens tillväxt under kvartalet var till stor del driven av ökad efterfrågan inom Sjukvårdssegmentet, där orderingången ökade 260 % och nettoomsättningen 189 % jämfört med samma period förra året, vilket berodde på både förvärvad och organisk tillväxt. Ett bidragande skäl till den kraftiga tillväxten var stor efterfrågan inom våra läkemedelsbolag i USA. Även om Sjukvårdsegmentet har gått exceptionellt starkt under det fjärde kvartalet och vi ser bra efterfrågan i ingången på 2023 är vi ödmjuka inför de kommande kvartalen.

Labsegmentet ökade under kvartalet sin orderingång med 129 %. Nettoomsättningen minskade dock under kvartalet med 12,4 %. Vi har arbetat strategiskt med att förbättra marginalerna och välja lönsammare projekt och fokusera på en produktmix med högre marginal vilket förbättrade EBITDA-marginalen som landade på 17,1 % (10,9) och EBITDA-resultatet på 9,4 MSEK (6,9) samtidigt som omsättningstillväxten minskade en aning. Vi har nu goda förutsättningar att komma tillbaka till tillväxt inom Labsegmentet med en marginalmässigt starkare plattform och produktmix.

Koncernens operationella kassaflöde är starkt och vår räntebärande nettoskuld är under vårt långsiktiga mål om 3,0 gånger EBITDA. Vid utgången av fjärde kvartalet uppgick den till 2,8 gånger proforma EBITDA jämfört med 2,8 gånger proforma EBITDA vid utgången av Q3. Det trots att vi under fjärde kvartalet ökade bruttoskulden för att kunna tillträda vårt största förvärv hittills, holländska CliniChain. Vår finansiella position är fortsatt god vilket gör oss väl rustade att kunna genomföra förvärv på prioriterade marknader med fokus på högkvalitativ forskning och sjukvård.

Ingången på 2023 har varit bra och koncernens orderstock är på historiskt höga nivåer. Det i kombination med god organisk tillväxt i orderingången gör att vi har bra visibilitet med en förväntan om fortsatt stark utveckling framgent. Hållbarhet fortsätter att vara ett fokusområde och under kvartalet har vi tagit viktiga steg och påbörjat kartläggning av koncernens så kallade Scope 3-utsläpp samt fortsatt arbetet för att nå våra hållbarhetsmål som publicerades tidigare under 2022.

För 2023 har ADDvise som mål att innan utgången av 2023 på proformabasis rullande 12 månader nå ett EBITDA-resultat om 330 MSEK med en nettoomsättning på 1,6 miljarder SEK.

Vårt övergripande mål är att förlänga, förbättra och rädda människors liv genom att utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster till sjukvård och forskning. Fjärde kvartalet visade att vi kan göra det samtidigt som vi ökar resultatet genom såväl organisk tillväxt som förvärv och vi har goda förhoppningar om att kunna fortsätta på samma bana under 2023.

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Sebastian Robson, Finanschef

Tel 070-441 84 48, e-post: sebastian.robson@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 07.45 CET.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Bokslutskommunikén publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

 

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska