ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva X-Ray Cassette Repair Company Inc.

2023-02-14   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägaren i X-Ray Cassette Repair Company Inc. (”Reina Imaging”), avseende förvärv av samtliga aktier i Reina Imaging.

Reina Imaging är en internationell tillverkare av medicinteknisk utrustning baserad i Crystal Lake, Illinois, USA. Bolaget tillverkar skyddande skal för röntgenpaneler och liknande produkter för röntgenbehandling i huvudsak inom sjukvården. Reina Imaging är leverantör och partner för produktutveckling till några av världens största bolag inom röntgenutrustning. Reina Imaging har en stark marknadsposition avseende anpassade skyddspaneler till röntgenutrustning och är den största distributören av röntgen-grids i Nordamerika. Bolagets anpassade och applikationsspecifika design är välkänd inom röntgenindustrin.

Bolagets omsättning för helåret 2022 uppgick till 9,12 MUSD, med en justerad EBITDA om 1,92 MUSD, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal om 21,1 procent.

Köpeskillingen för Reina Imaging uppgår till 14,75 MUSD, uppdelat på en initial köpeskilling om 10,75 MUSD samt två möjliga tilläggsköpeskillingar om maximalt 4 MUSD totalt. För att nå fulla tilläggsköpeskillingar måste Reina Imaging nå en EBITDA om 2,11 MUSD för de kommande 12 månaderna efter tillträdet och en EBITDA om 2,33 MUSD för de tolv efterföljande månaderna.

Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel. ADDvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på ADDvise resultat per aktie under verksamhetsåret 2023.

Transaktionen är villkorad av ADDvise due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde är planerat till Q2 2023.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2023 kl. 08:10 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.