Delårsrapport 2016, 1 januari – 30 september

2016-11-14   Regulatoriskt pressmeddelande

Januari – september 2016

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 142,1 MSEK (110,1), en ökning med 29,0 % jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för perioden uppgick till 5,9 MSEK (0,0)
  • EBITDA för perioden uppgick till 13,3 MSEK (7,4)
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 10,5 MSEK (4,3)
  • Resultatet före skatt för perioden uppgick till 0,5 MSEK (-4,3)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,01 SEK (-0,52)
  • Orderingången för perioden uppgick till 120,0 MSEK (118,1), en ökning med 1,6 % jämfört med samma period föregående år

 

Utvalda finansiella data i sammandrag

TSEK

2016

jul-sep

2015

jul-sep

2016

jan-sep, 1

2015

jan-sep

2015

jan-dec

Rullande

12 mån

Nettoomsättning

42 249

31 740

142 084

110 109

146 578

178 553

EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär

2 439

-4 049

5 865

-44

85

5 994

EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär %

5,8%

-12,8%

4,1%

0,0%

0,1%

3,4%

EBITDA

4 779

-2 050

13 326

7 355

4 401

10 372

EBITDA-marginal %

11,3%

-6,5%

9,4%

6,7%

3,0%

5,8%

Rörelseresultat (EBIT)

3 867

-3 553

10 496

4 272

305

6 528

Rörelsemarginal %

9,2%

-11,2%

7,4%

3,9%

0,2%

3,7%

Resultat före skatt (EBT)

429

-5 421

482

-4 266

-10 785

-6 037

Nettomarginal %

1,0%

-17,1%

0,3%

-3,9%

-7,4%

-3,4%

Periodens resultat

951

-5 471

226

-4 507

-11 098

-6 365

Resultat per aktie SEK

0,03

-0,51

0,01

-0,52

-0,73

-0,27

Not

1 LabRum AB konsolideras från och med den 1 mars 2016 i ADDvise-koncernen.

Kommentarer till utvecklingen januari – september 2016

Koncernens resultat har förbättrats kraftigt efter förvärvet av Labrum och efter de kostnadsbesparingsprogram som genomförts under året. I oktober ingicks en avsiktsförklaring om förvärv av Hettich Labinstrument.

Försäljning och resultat

Tredje kvartalet är ADDvise-koncernens säsongsmässigt svagaste kvartal. Under tredje kvartalet 2016 ökade dock orderingången med drygt 52 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2016 ökade med 33,1 procent jämfört med samma kvartal 2015 och uppgick till 42,2 MSEK. Även resultatet för koncernen förbättrades kraftigt jämfört med kvartal tre 2015. EBITDA-resultatet för tredje kvartalet 2016 uppgick till 4,8 MSEK (-2,1). Rörelseresultatet för samma period uppgick till 3,9 MSEK (-3,6).

Under årets första nio månader uppgick koncernens nettoomsättning till 142,1 MSEK (110,1). EBITDA-resultatet under perioden uppgick till 13,3 MSEK (7,4). Rörelseresultatet för samma period uppgick till 10,5 MSEK (4,3). Koncernens resultat efter skatt för årets nio första månader uppgick till 0,2 MSEK (-4,5). De under året genomförda kostnadsbesparingsprogrammen har sänkt kostnadsmassan i koncernen exklusive det senaste förvärvet Labrum med 15 MSEK. Det tillsammans med förvärvet av Labrum har kraftigt förbättrat koncernens resultat.

Marknadsläge

Under kvartalet har framförallt den nordamerikanska marknaden gått starkt. Lanseringen av vår nya Sonesta-produktportfölj under andra kvartalet har ökat försäljningen och förväntas att fortsätta att driva orderingång. På den svenska marknaden väntar vi fortfarande på effekten av ett antal nya agenturer för medicinteknisk utrustning. Agenturerna väntas få effekt på försäljningen under första kvartalet 2017. När det gäller större projektaffärer inom affärsområdet Lab har aktiviteten varit avvaktande under året. Om det beror på en förändrad marknadssituation eller om det är en tillfällig avvaktan är för tidigt att säga.

Förvärv

Efter kvartalets utgång ingick vi en avsiktsförklaring om att förvärva Hettich Labinstrument. Förvärvet är ett mycket bra komplement till koncernens verksamheter. En betydande del av Hettich försäljning kommer från förbrukningsmaterial inom lab med stabila intäktsströmmar. Förvärvet kommer att ta ADDvise-koncernen förbi 250 MSEK i omsättning med en god rörelsemarginal, vilket är ytterligare ett steg på den långsiktiga förvärvsresa som initierades 2010.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-564 851 86, 0765-25 90 71, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Anna Hasselgren, CFO

Tel 08-479 39 06, 070-385 89 81, e-post: anna.hasselgren@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, LabRum AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Senaste pressmeddelanden

ADDvise förvärvar Axelerist, Inc.

Regulatoriska

ADDvise Group emitterar framgångsrikt ytterligare seniora säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Group överväger emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor

Regulatoriska

ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2024

Regulatoriska