ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva JTECH Medical Industries, Inc.

2021-12-22   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägare i JTECH Medical Industries, Inc. (”JTECH”), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i JTECH.

JTECH är ett amerikanskt medtech-företag som är specialiserat på att utveckla programvara och instrument för att kvantifiera patienters rörlighet, smärta och styrka i muskler vid rehabilitering av muskulära åkommor. Bolagets produkter används främst av kiropraktorer, läkare och sjukgymnaster. Produkterna säljs globalt.

JTECH är baserat i Salt Lake City, Utah. Omsättningen för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2021 uppgick till cirka 3,3 MUSD med en EBITDA om cirka 1,1 MUSD, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om cirka 33,8 procent. Bolagets intäkter består dels av licensintäkter från programvaran, dels av intäkter från försäljning av tillhörande instrument.

Köpeskilling för JTECH uppgår till 7,3 MUSD, uppdelat på en initial köpeskilling om 4,5 MUSD samt två möjliga tilläggsköpeskillingar om maximalt 1,0 MUSD respektive 1,2 MUSD, förutsatt att säljaren uppnår i förväg fastställda mål. Köpeskillingen inkluderar även en räntefri säljarrevers om 0,6 MUSD med en löptid om 24 månader. Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel.

Transaktionen är villkorad av ADDvise due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde är planerat till Q1 2022.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till ADDvise i samband med förvärvet.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2021 kl. 08:00 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.                

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024 har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 12 maj 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015222088 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 11 maj 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Likviddagen för den Nya Obligationsemissionen har inträffat idag…

ADDvise höjer de långsiktiga finansiella målen

Regulatoriska

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen har styrelsen i ADDvise Group AB beslutat att uppdatera de långsiktiga finansiella målen för EBITDA-marginal och omsättningstillväxt. EBITDA-marginalmålet höjs från 20 % till 28 % och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 % till 30 %. Tillväxten…

ADDvise påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088 (de ”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”) villkorat av en framgångsrik emission av nya obligationer såsom meddelats av Bolaget enligt pressmeddelande 11 maj 2023. Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket kommer att meddelas separat när så sker) kommer…

ADDvise förlänger avtalet med Laborie till ett värde av 48 MSEK

Regulatoriska

ADDvise Groups dotterbolag Sonesta Medical AB förlänger avtalet med Laborie Medical Technologies (”Laborie”). Avtalet ger Laborie rätt att sälja Sonesta Medicals urologi- och gynekologiutrustning för patientpositionering samt röntgenbord över hela världen med en exklusiv rätt till distribution i USA och några länder i Europa. Laborie förbinder sig till en minimivolym om 48 MSEK. Avtalstiden är…