Bolagsordning

 

Antagen på årsstämma den 6 maj 2022

 

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är ADDvise Group AB (publ).

 

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

 

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska genom hel- eller delägda dotterbolag idka handel med och tillverka huvudsakligen medicinteknisk utrustning och produkter samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

 

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 600 000 kronor och högst 38 400 000 kronor.

 

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 96 000 000 och högst 384 000 000.

 

§ 6 Aktieslag

Aktierna ska utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A medför en (1) röst och aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare till aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller endast av serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

 

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst en suppleant.

 

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en ordinarie revisor.

 

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post- och inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig och eventuella biträden (högst 2) hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

 

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

 

§ 11 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 1. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 2. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 1. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
 2. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse och i förekommande fall revisor
 3. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005: 551) eller bolagsordningen

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

 

§ 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).